اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

تهران: اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز

اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز
جمعه ششم آذر ماه 94
مکان: مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سخنرانان دعوت شده به دومین دوره کنگره تخصصی صلح سبز:
آقای بابک توتونچی، جامعه شناس و محقق بیودموکراسی، بنیانگذار و دبیر کل مکتب حرمت حیات، دبیر کل ستاد مردمی نجات آشوراده و دبیر اجرایی دومین کنگره تخصصی صلح سبز
آقای دکتر مجید مخدوم، پدر علم آمایش سرزمین و محیط زیست ایران
آقای دکتر صالحی امیری، معاون رئیس جمهور ، رئیس مرکز اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
آقای دکتر گری لوئیس، نماینده سازمان ملل متحد در ایران
خانم ایشی زاکی، نماینده‌ی وزارت محیط زیست ژاپن
پرفسور محمد تقی فرور، رئیس کنسرسیوم جهانی قرق های بومی و رئیس هیئت مدیره‌ی کانون توسعه پایدار و محیط زیست “سنستا”
آقای دکتر نوروزی، معاون حقوقی شهردار تهران
دکتر فاطمه واعظ جوادی، استاد دانشگاه و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور
خانم دکتر پریچهر شاهسوند، استاد دانشگاه ،دکترای جامعه شناسی سیاسی
آفای مهندس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی
آقای حجت الاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی پژوهشگر دین و رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
آقای دکتر سرج ناکوزی، رئیس دفتر فائو در ایران
آقای دکتر علیرضا نیکوکار موسیقی دان ، نقاش استاد دانشگاه الزهرا
آقای دکتر میر مهرداد میرسنجری، استاد دانشگاه دبیر کمیته‌ی علمی، محیط زیست و تنوع زیستی سمنا
پنل تخصصی فقه و حقوق
اعضا:
خانم دکتر فرناز افشار، دبیر حقوقی کنگره و استاد دانشگاه
آقای دکتر حسن فدایی، دکترای حقوق خصوصی، استاد دانشگاه و نماینده ایران در دادگاه بین المللی لاهه
آقای دکتر فلاح، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر مریم افشاری، استاد دانشگاه و مدیر گروه زنان و سازمان های غیر دولتی در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر فرید بیرانوند، پژوهشگر حقوق بین الملل و استاد دانشگاه
آقای حجت الاسلام دکتر سید جواد ارشادی نیا استاد دانشگاه ، عضو هیئت امناء حرمت حیات
پنل ویژه آشوراده
اعضا:
آقای مهندس حامد پارسی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا)
خانم مهندس مژگان جمشیدی، مشاور رسانه‌ای سمنا
آقای مهندس آرش خیراندیش، دبیر کمیته بوم گردی و اکوتوریسم پایدار سمنا
دکتر مهرداد میرسنجری، دبیر کمیته‌ی علمی، محیط زیست و تنوع زیستی سمنا
پنل اکولوژی تغذیه و تغذیه طبیعی
اعضا:
دکتر رضا حق پرست، استاد دانشگاه و عضو معاونت علمی مرکز تحقیقات دیم جهاد کشاورزی
خانم دکتر نازنین صنایع گلدوز، مدیرعامل انجمن ارزیابی محیط زیست و استاد دانشگاه
دکتر شجاع الدین فرخی، دکترای آناتومی و استاد دانشگاه
دکتر موسی صالحی، فوق تخصص تغذیه و استاد دانشگاه
پنل آب و امنیت پایدار
اعضا:
خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد کارشناس و پژوهشگر آب وتوسعه پایدار
دکتر سید مختار هاشمی استاد دانشگاه کردستان همکار تحقیقاتی انیستیتو نیوکاسل برای پژوهش در زمینه پایداری


اصفهان :برنامه ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﻜﻮداﺷﺖ روز اﺻﻔﻬﺎن

برنامه ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﻜﻮداﺷﺖ روز اﺻﻔﻬﺎن دوﺷﻨﺒﻪ دوم آذرماه 16:30 تا 19:30 در اتاق بازرگانی جنب پل خواجو برگزار شد.

شرح برنامه ها

ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﻳﻲ: دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮوﻏﻲ رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮراﺳﮕﺎن

اﻓﺘﺘﺎح ﻫﻤﺎﻳﺶ : دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪون اﻟﻠﻬﻴﺎری ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﭘﺎﻳﺪاری زاﻳﻨﺪه رود، ﭘﺎﻳﺪاری اﺻﻔﻬﺎن: مهندس ﻟﻄﻒ الله ﺿﻴﺎﻳﻲ

ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ زاﻳﻨﺪه رود: ﺣﺸﻤﺖ ﷲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ زاﻳﻨﺪه رود 

ﻗﻮچ اﺻﻔﻬﺎن، ﻧﻤﺎد ﺟﺎﻧﻮری اﺻﻔﻬﺎن: دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر 

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن: ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺑﻴﺎن  

ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺮود اﺻﻔﻬﺎن 

ﻳﺎدی از دو ﺷﺎﻋﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ: ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮی ﻧﮋاد 

اﺻﻔﻬﺎن رواﻳﺖ ﺑﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ: مهندس ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﻤﻨﻲ 

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دوﺳﺘﺪاران اﺻﻔﻬﺎن : دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺮوس ﺷﻔﻘﻲ، دﻛﺘﺮ اﻳﺮان ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﻣﻨﺪان، استاد ﻧﺎﻫﻴﺪ داﻳﻲ ﺟﻮاد، استاد ﻣﺤﻤﺪرﺣﻴﻢ اﺧﻮت، اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻴﻔﻲ ﻓﺮد

ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن: اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران اﺻﻔﻬﺎن، ﺟﻤﻌﻴﺖ دوﺳﺘﺪاران محیط زﻳﺴﺖ، اﻧﺠﻤﻦ مثنوی پژوهان اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮراﺳﮕﺎن، اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز اصفهان، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ روﻳﺶ ﻣﻬﺮ، ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﺖ

ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری: ادارة ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، سازمان ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن.


اصفهان:شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی برگزار می کند

شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند:

گردهمایی و هم اندیشی انجمن های فعال و دوستدار "میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری " کشور

12 و 13آذر ماه نود و چهار - اصفهان
 با باشندگی مقامات و مسئولین ارشد استانی و کشوری و انجمن های حوزه سه گانه میراث از سراسر کشور
کارگاه آموزشی تدوین استراتژی تشکل های غیردولتی
بررسی و تصویب "آیین نامه" اجرایی شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
برگزاری انتخابات "هیات رییسه" شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان
برای نام نویسی و آگاهی های بیشتر به تارنمای شورای هماهنگی به نشانی : www.chtngos.ir مراجعه نمایید
همچنین میتوانید جهت دریافت اطلاعات تکمیلی پرسش های خود را به شماره تلگرام های
09133141124 - 09358039696 - 09131020144 پیام نمایید.
آخرین مهلت نام نویسی (غیر قابل تمدید) : سه شنبه، دهم آذر ماه نود و چهار
لینک مستقیم نام نویسی : http://chtngos.ir/signinform.html
شرایط و مدارک لازم جهت عضویت در شورای هماهنگی
شرایط لازم، مطابق ماده 6 آیین نامه شورای هماهنگی خواهد بود. در صورت دارا بودن شرایط لازم، نیاز است مدارک زیر جهت عضویت ارائه گردد.
مدارک شامل رونوشت موارد زیر می باشد (وابسته به روش ثبت نام که در ادامه توضیح داده خواهد شد، رونوشت می‌تواند کاغذی(کپی) یا الکترونیک(اسکن) باشد)
1- تکمیل فرم شماره 1
2- کارت ملی نماینده انجمن در شورای هماهنگی
3- عکس نماینده انجمن در شورای هماهنگی
4- اساسنامه (کامل)
5- آخرین پروانه فعالیت انجمن (انجمن هایی که در حال دریافت پروانه فعالیت می باشند این موضوع را در نامه ای در سربرگ انجمن ذکر و ارسال نمایند)
شرایط لازم جهت حضور در گردهمایی 12 و 13 آذر ماه 94 در اصفهان
1- عضویت در شورای هماهنگی
2- تکمیل فرم شماره 2
تذکر خیلی مهم: در زمان حضور نماینده انجمن در گردهمایی اصفهان، لازم است حتما نسخه پرینت شده فرم شماره 1 و فرم شماره 2 که ممهور به مهر انجمن گردیده است جهت بایگانی در پرونده، توسط نماینده انجمن به دبیرخانه ارائه گردد. در غیر اینصورت تبعات ناشی از آن به عهده آن انجمن خواهد بود و شورای هماهنگی و برگزارکنندگان مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.

باسپاس
دبیرخانه نشست اصفهان - شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


تهران :کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت خشونت علیه زنان برگزار می کند :

واکاوی خشونت علیه زنان
ابعاد ، علل ، راهکارها

زمان سوم اذرماه ماه ١٣٩۴ ، ساعت ١٧:٣٠ الی ١٩:٣٠

مکان :سالن جلالی نائینی کانون وکلای مرکز


سراسر کشور : کفشدوزک دو ساله شد!

اول آذرماه 94 کفشدوزک دو ساله شد!

کفشدوزک یک کسب و کار اجتماعی ست که تلاش می کند گروه های تولید کننده ای را همراهی کند، که می خواهند روش هایی را برای گذران زندگی خود پیش بگیرند که آسیب کمتری به منابع طبیعی بزند.

در راه جایگزین شدن این روشهای جدید نیاز به همراهی دارند که کفشدوزک با در نظر گرفتن
- بهره برداری پایدار
- دستمزد منصفانه و معیشت پایدار
- سلامت و کیفیت محصول، ارائه مناسب و قیمت مناسب
- پایداری منابع آب و خاک، عدم استفاده از سموم شیمیایی، حفظ مراتع، جنگلها و تنوع زیستی
تحت عنوان "تجارت عادلانه"، این همراهی را با 5 گروه از سه استان از آذر 1392 آغاز و امروز پس از دو سال افتخار همراهی با 58 گروه از 20 استان کشور را دارد.


سمنان :بیانیه پایانی سومین نشست فصلی شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور

بیانیه پایانی سومین نشست فصلی شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور ۲۷ الی ۲۹ آبان ۱۳۹۴ دامغان، استان سمنان

با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، مجمع نمایندگان شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور خواستار تحقق و اجرای موارد زیر هستند :
۱- عضویت نمایندگان شبکه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها با حق رأی و نیز عضویت آن‌ها در شورای مدیران سازمان‌های محیط زیست و جنگلها، مراتع و آبخیزداری استان .

۲- حضور نمایندگان شبکه‌ها در تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه ۵ ساله ششم توسعه و تداوم حضور نمایندگان شبکه‌ها در جلسات بعدی بررسی برنامه ششم.

۳- افزایش سهم اقتدار و اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به اهمیت و نقش روزافزون این نهادها در توسعه پایدار، اشتغال، احیاء و حفاظت عرصه‌های طبیعی و آب و خاک.

۴- تسهیل مراحل ثبت و صدور مجوز فعالیت سازمانهای غیردولتی به منظور به حداکثر رساندن مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

۵- تلاش برای ایجاد عزم ملی و تدوین برنامه جامع جهت برخورد سریع و قاطع با بحرانهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور با تاکید ویژه بر بحران آب .
۶- لزوم مشارکت نمایندگان شبکه‌ تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی در مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور

۷- توقف طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب و اجرای طرح‌های توسعه بر مبنای ملاحظات محیط زیستی و منابع طبیعی و توان اکولوژیک مناطق .

۸- تعیین و اعلام آمار دقیق سهم آب مصرفی در هر کدام از بخش‌های کشاورزی، صنعتی و شرب .
۹- انجام سریع پژوهش جامع جهت علت‌یابی و حل معضل اختلالات تنفسی مردم کلانشهر اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان و ارائه خدمات ویژه و رایگان به بیماران تنفسی توسط دولت


تهران : اولین جشنواره پژوهشی سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود

اولین جشنواره پژوهشی سازمان‌های مردم‌نهاد، آذرماه، همزمان با هفته پژوهش در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش شاخه‌های طوبی، اولین جشنواره پژوهشی سازمان‌های مردم‌نهاد همزمان با هفته پژوهش در تهران برگزار خواهد شد.
این جشنواره با رویکرد شناسایی و معرفی یافته‌های پژوهشی در حوزه‌های محیط زیست، بهداشت و سلامت، کارآفرینی و اقتصاد شهری، آسیب‌های اجتماعی، میراث فرهنگی و گردشگری، خانواده و جوانان، توسعه علمی و اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود.
اولین جشنواره پژوهشی سازمان‌های مردم‌نهاد با مشارکت معاونت پژوهش وزارت علوم، معاونت پژوهشی ستاد حمایت و موسسه فکر برتر اجرا می‌شود.
علاقمندان جهت ارائه پژوهش‌های خود و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به دبیرخانه این برنامه یا پایگاه اطلاع‌رسانی fekrebartar.org مراجعه کنند.


تهران : هم اندیشی جهت تقویت همکاری جوامع مدنی

دوشنبه 94/8/25 نشست "هم اندیشی جهت تقویت همکاری جوامع مدنی" از ساعت 9 الی 16 در محل هتل پارسیان اوین برگزار شد.
در این نشست که به دعوت انجمن سلامت خانواده ایران برگزار شد، خانم دکتر صفیه شهریاری افشار رئیس کمیته اجرایی منطقه جنوب آسیا IPPF، اقای دکتر شهرام ضرابیان مدیرعامل انجمن سلامت خانواده ایران، آقای دکتر میرزا آقایی نماینده وزارت امور خارجه، حاج آقا امینیان نماینده وزارت ارشاد و مشاور وزیر در امور بین الملل، آقای دکتر ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت، آقای دکتر نصرتی نماینده وزارت کشور، سرکار خانم دیناروند نماینده موسسه ساحل امید و مدیر واحد مشارکت های این موسسه و نمایندگان برخی از انجمن های فعال در حوزه سلامت حضور داشتند.
لازم به توضیح است که انجمن سلامت خانواده عضو رسمی فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده IPPF و دارای مقام مشورتی ویژه از سازمان ملل می باشد.
در این نشست مقرر گردید تا کارگروه های متناسب با موضوعات مطرح شده در حوزه سلامت خانواده به از جمله "نقش حمایت طلبی و راهکارهای افزایش آگاهی جامعه و سمن ها در زمینه بهداشت باروری و جنسی با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار" تشکیل گردد.
با تشکر از موسسه ساحل امید برای اطلاع رسانی


تهران:مراسم بزرگداشت ده سال تجربه بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار شد

مراسم بزرگداشت ده سال تجربه بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار شد .
این برنامه به بررسی "نقش و کارکرد نهادهای مدنی در ترویج کسب و کار و کارآفرینی" و معرفی نمونه های موفق در این عرصه اختصاص خواهد داشت.

زمان: 30 آبان ماه 1394 ساعت 16:30 الی 19

مکان: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، بالاتر از مسجد النبی، موسسه آموزشی منظومه خرد


گرگان:انجمن دوستداران طبیعت سرو گنبد کاووس به پاکسازی جنگل النگدره پرداخت

انجمن دوستداران طبیعت سرو گنبد کاووس در 29 آبان 1394 به پاکسازی جنگل النگدره گرگان (استان گلستان) در چارچوب عضویت در کمپین گنبد منهای فقر پرداختند.
لازم است که به اطلاع برسانیم که کمپین "جمع آوری لباس گرم برای کودکان نیازمند گنبدی" با شعار "زمستان است... تو با مهربانی ات گرما ببخش" راه اندازی شده است. افراد بسیاری تا کنون به این کمپین پیوسته اند. اسماعیل جاجرمی، شاعر گنبدی، زهرا دانای طوس، نخستین بانوی ورزشکار گلستانی در پارا المپیک 2018 و سیامک غفارپور از عکاسان گنبدی، حمیدرضا میرزایی ،کارگردان نویسنده و بازیگر تئاتر گنبدی، هادی خرمالی داستان نویس گنبدی، قاسم استیری، مداحل اهل بیت، حسین رعنایی، هنرمند موسیقی گبندی، نیز به این کمپین پیوسته اند.
برای اطلاع بیشتر در باره کمپین با این شماره تماس بگیرید (09033001108).
وعده کمپین: سوم تا پنجم آذر 1394، پارک شهرداری گنبد کاووس.
لازم به ذکر است که با توجه به سوال های مکرر مبنی بر امکان کمک مالی به کمپین جمع آوری لباس گرم برای کودکان گنبدی اطلاع داده می شود که این کمپین هیچ شماره حساب حقیقی و حقوقی را برای این منظور اعلام نکرده است و چنین تصمیمی ندارد .