اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

مقالاتی در باره سازمان های غیردولتی

فهرستی که در زیر می آید مقالاتی است که در مجلات علمی در باره سازمان های غیردولتی (سازمان های مردم نهاد) درج شده است. این فهرست در حال تکمیل شدن است. لطفا اگر مقالات علمی می شناسید که به تکمیل شدن این فهرست کمک می کند، اطلاع دهید.
 • عنوان مجله: مسکن و محیط روستا
 • تابستان 1390; 30(134):35-48
 • عنوان مقالهنقش سازمان هاي مردم نهاد و رهبران محلي در توسعه روستايي نمونه موردي: بندر لافت
 • نویسنده / نویسندگان: مهران علی الحسابی (دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران)
 • چکیده: مشارکت مردم در طرح هاي توسعه، موضوعي است که در سال هاي اخير مورد توجه بسيار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصي نيز در اين مورد به نظريه پردازي پرداخته و تعاريف، فرضيه ها و روش هاي مختلفي ارايه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذينفع و مخاطبين برنامه هاي عمراني مطرح اند، همفکري، همکاري و مشارکت آنان در فرايند تهيه و اجراي اين برنامه ها از اهميت به سزايي برخوردار بوده و بسيار سودمند است. به دليل ويژگي هاي حاکم بر جامعه روستايي، به ويژه انسجام اجتماعي، غناي فرهنگي و ظرفيت هاي کالبدي، و با توجه به زمينه مشارکت ميان روستاييان، اين امر به مثابه امري ضروري و اجتناب ناپذير تلقي شده و مي تواند به عنوان راهبردي اصلي در توسعه اجتماعي، اقتصادي و کالبدي روستاها مطرح گردد. اين در حالي است که در واقعيت و در مقام عمل، برنامه ريزي، طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف در روستاها يا به طور کلي بدون مشارکت مردم روستا انجام مي شود و يا مشارکت به معناي واقعي در آن صورت نمي پذيرد و در خوش بينانه ترين حالت، با استفاده از مشارکت شعاري از مردم استفاده ابزاري صورت مي گيرد. در عين حال مشارکت فعال روستاييان در برنامه هاي توسعه کالبدي روستاهايشان رويکردي مهم در راستاي بها دادن به نقش مردم است که توان بخشي و ابتکار عمل خود روستاييان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نيازهايشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتي که مشارکت مردم در روند برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي عمران روستايي تلاشي جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگي نهادهاي مردمي سازمان يافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ايجاد همدلي و همبستگي بين مردم را فراهم مي نمايد، زمينه ساز توسعه روستايي با سرعت بيشتر و ابعاد وسيع تر و کاراتر است. تحقق اين امر نيازمند شناخت جامع از روش ها و زمينه هاي مشارکت مردم روستاها در فرايند عمران روستاها و ظرفيت هايي است که جز با نگاه دقيق در مقياس محلي و خرد، قابل بهره برداري نيستند. در اين مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ويژگي هاي مشارکت مردمي، نقش سازمان هاي مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسي شده و حضور اين نهادها در اين راستا لازم و اجتناب ناپذير معرفي گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مباني نظري مشارکت و بيان اهداف و روش هاي آن، ويژگي هاي مشارکت مردمي از خلال ادبيات مشارکت و از زبان متخصصين و صاحبنظران اين موضوع تبيين مي گردد. بخش دوم مقاله نيز به بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد و چگونگي تجلي مشارکت مردمي در بندر لافت اختصاص يافته و تجربه برنامه ريزي توسعه و طراحي کالبدي در بخش هايي از اين روستا توصيف گرديده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاري و تبيين سياست هاي توسعه روستايي را توامان و ضروري معرفي نموده و اين واقعيت را خاطرنشان نمايد که به رغم آنکه روستائيان ما هنوز وارد سطوح بالاي مشارکت مانند خودانگيختگي نشده اند، اما دربسياري از جوامع روستايي ظرفيت ارزشمند و بالايي جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گيري از آن سرعت و کيفيت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.
 • عنوان مجله: پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي
 • زمستان 1390; 1(4):45-62
 • عنوان مقاله: بررسي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد
 • نویسنده / نویسندگان: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان)، مریم اسماعیلی، ابوالقاسم نوری، علیرضا مهدوی
 • چکیده: مقدمه: هدف تحقيق پيمايشي حاضر، بررسي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد بود، است.
  روش: جامعه آماري شامل كليه معتادين شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضويت در انجمن معتادان گمنام 
  (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادين در حال بهبودي بود كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بود. تحقيق از طريق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس يافته هاي چارچوب نظري طراحي و تنظيم گرديد.
  نتايج: نتايج حاصل از تحليل مانكوا نشان داد كه بين نمونه هاي درماني در شاخص هاي اعتماد رسمي، اعتماد غير رسمي، اعتماد کلي، مشارکت و سرمايه اجتماعي بين گروهي تفاوتي وجود ندارد
   .(P>.05) ليکن در اعتماد تعميم يافته، سرمايه اجتماعي درون گروهي و سرمايه اجتماعي کلي (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتي بين نمونه هاي درماني مردم نهاد و مراکز خصوصي ترک اعتياد وجود دارد.
  نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد و راهکارهاي پيشگيرانه با رويکردهاي اجتماعي تاکيد دارد
  .

 

 • عنوان مجله: جغرافيا 
 • بهار 1392; 11(36):79-98
 • عنوان مقاله: نقش سازمان هاي مردم نهاد براي مشارکت در بازسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: بافت فرسوده بخش مرکزي شهر اهواز
 • نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری
 • چکیده: وسعت بالاي بافت هاي فرسوده شهري و آسيب پذير بودن اين بافت ها از يک سو، و نوسازي آن ها از سوي ديگر، بحث مشارکت شهروندان را به يکي از مسائل اساسي در اين حوزه شهرسازي تبديل کرده است، در همين راستا سازمان هاي مردم نهاد به عنوان اهرم جديدي براي ارتقاي ميزان مشارکت در بازسازي بافت هاي فرسوده و جايگزيني براي بخش دولتي در ارائه خدمات محسوب مي شوند. اين پژوهش با هدف ارزيابي نقش سازمان هاي مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنين، به دنبال بررسي ارائه الگوهاي مشارکت و نهادهاي مردمي در تجديد حيات دوباره بافت هاي فرسوده شهري است. بيشترين تاکيد آن بر روي متغيرهاي رضايت، نهادهاي مردمي، موانع اجتماعي و فرهنگي و درآمد مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي و شيوه نمونه گيري آن نيز به صورت تصادفي است. همچنين، جامعه آماري، ساکنان بافت مرکزي اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعيت داشته است. از اين تعداد جمعيت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طريق فرمول کوکران تعيين شده است. سپس بر اساس آزمون هاي خي دو و ضريب همبستگي کندال فرضيه هاي ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پايان، نتايج نشان مي دهد که تقويت ارزش هاي فرهنگي و قومي منجر به تقويت مشارکت و فعال کردن سازمان هاي مردم نهاد در نوسازي و بهسازي بخش مرکزي اهواز خواهد شد. عدم شکل گيري نهادهاي مردي همراه با تحولات اجتماعي و قومي مردم در سال هاي اخير باعث شده است که جريان مشارکت در بهسازي و نوسازي محله رو به کاهش بگذارد.

 

 • عنوان مجله: مديريت اسلامي
 • پاييز و زمستان 1391; 20(2):147-173
 • عنوان مقاله: الگوي تعاملي توانمندسازي از طريق مشارکت هاي اجتماعي در کميته امداد امام خميني (ره) با رويکرد مسجد محوري
 • نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، حمید زارع، سید محمد مقیمی
 • چکیده: در اين نوشتار، ضمن بررسي مشاهدات ميداني و مصاحبه و نظرخواهي از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمايتي کشور با توجه به مبناي سازماندهي منطقه اي و جغرافيايي که لازمه شناسايي دقيق نيازمندان و توانمندسازي و خوداتکايي ايشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهينه از ظرفيتها و تجربه هاي خيريه هاي موجود به ايجاد يا تقويت گونه هاي جديدي از سازمانهاي مردم نهاد شامل تشکل هاي داوطلبانه حمايتي محله محور به مرکزيت مساجد محله ها تحت عنوان کلي شبکه ارتباطي حمايتي مردمي توجه شده و اهداف، وظايف، فعاليتها و بويژه تعامل آنها با کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دستگاه متولي عرضه خدمات حمايتي و يک سازمان حمايتي از تشکل هاي مردمي، طراحي و تبيين شده است. الگوي تعاملي اين مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعي اهداف توانمندسازي و خوداتکايي محرومان را با رويکرد مسجدمحوري مورد توجه قرار داده و شاخصهاي کاهش فقر، احياي آموزه هاي ديني در زمينه انفاق و نوع دوستي، احياي جايگاه مساجد در نظام اسلامي، افزايش همبستگي و سرمايه اجتماعي، افزايش رضايتمندي و عزت نفس نيازمندان، کاهش هزينه هاي اجرايي و تشکيلاتي و در نتيجه افزايش بهره وري عرضه خدمات حمايتي به محرومترين اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

 

 • عنوان مجله: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) - پاييز 1389; 16(3 (پياپي 62) (همراه با چكيده مقالات دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكي ايران)):267-267.
 • عنوان مقاله : سازمانهاي مردم نهاد (CBO) به عنوان بستري مناسب براي کاهش آسيب و پيشگيري از سوء مصرف مواد: گزارش يک تجربه (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)
 • نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو روانپزشکي تهران)، حسین ابطحي، میترا مرادپور، واحد مهرباني، نفیسه مشايي، رضا بيدكي
 • چکیده: هدف: يکي از مسايل اجتماعي مهم شهر هاي بزرگ به ويژه در کشورهاي رو به رشد، بروز آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد است. بهره گيري از توانمندي هاي شهروندي از راه کار هاي کارآمدي است که توسط دانشمندان علوم اجتماعي توصيه مي شود. طرح نشست هاي مشورتي محله محور در اين راستا و با هدف تشويق و جلب همکاري برخي ساکنان محله هاي شهر تهران پايه گذاري شده است که در آن به بررسي، ارايه راهکار و اقدام براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده است. روش: طرح ياد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست هاي هماهنگي و توجيهي براي کارشناسان و مديران حوزه اجتماعي سازمان هاي درگير در موضوع آسيب هاي اجتماعي برگزار شد. سپس با انجام بررسي هاي ميداني و مصاحبه با فعالان محلي شماري از آنان به عنوان تسهيلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر يک از گروه ها نشست هايي با سر فصل هاي مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازي و بررسي شدند. يافته ها: گروه هاي هر يک از محله ها، 11 نشست مشورتي براي تمرين مهارت هاي آموخته شده در شناسايي و بررسي مسايل اجتماعي تا آغاز رسمي فعاليت CBO ها برگزار کردند. دريافت بروشور از نيروي انتظامي و توزيع آن در سطح محله، نامه نگاري و درخواست رسمي از پليس براي توجه بيشتر به محله و برگزاري همايش راه هاي ارتقاي ايمني با همکاري کلانتري، از جمله اين فعاليت ها بودند. اعضاي CBO محله تلاش کردند پيوند خود را با کلانتري افزايش دهند و از اين راه امکانات بيشتري براي افزايش ايمني محله فراهم کنند. اعتياد نخستين آسيب اجتماعي محله و فقر نيز يکي از علل اصلي آسيب در سطح محله شناخته شد. نتيجه گيري: سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يکي از راه کارهاي نوين در پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد مي توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نيز توان مندي هاي موجود در ميان مردم، مي توان راه اندازي و گسترش اين نهادها را با هدايت، نظارت و رهبري روانپزشکان پيگيري کرد.
 • عنوان مجله : جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، بهار 1391; 3(1 (مسلسل 9)):153-176
 • عنوان مقاله: بررسي تاثير عضويت در سازمان هاي مردم نهاد بر پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان سرپرست خانوار
 • نویسنده/نویسندگان: مرضیه براري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران)، مرضیه مطهري اصل، سیدجمال رضوي خراساني
 • چکیده: اين مقاله برگرفته از نتايج يک پژوهش تجربي در باب تاثير سازمان هاي مردم نهاد (NGO) با تاكيد بر فعاليت آنها در زمينه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تاثير عضويت در سازمان هاي مردم نهاد بر پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسي تفاوت ميانگين دسترسي به منابع رفاهي، مهارت هاي حرفه اي، حمايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، رضايت از زندگي، قدرت كنترل و تصميم گيري و نگرش نسبت به توانايي ها و شايستگي هاي خود، در بين دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفتروش پژوهش پيمايش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد. نمونه آماري 384 نفر محاسبه گرديده است که از روش نمونه گيري خوشه اي يک مرحله اي انتخاب شده اند. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات با استفاده از آزمون خي دو و آزمونيا من ويتني نشان مي دهد کهزنان عضو در سازمان هاي مردم نهاد بطور معناداري از پايگاه اجتماعي- اقتصادي بالاتر، دسترسي به امكانات رفاهي بيشتر، رضايت از زندگي بيشتر و بهبود نگرش نسبت به توانايي ها و شايستگي هاي خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد ديگري نظير مهارت هاي حرفه اي، حمايت اجتماعي، اعتماداجتماعي، قدرت كنترل و تصميم گيري تفاوت معنادار آماري بين دو گروه از زنان وجود نداشت.
 • عنوان مجله: علوم و تكنولوژي محيط زيست
 • زمستان 1380; -(11):21-40
 • عنوان مقاله: ديدگاه هاي مديريتي در زمينه حل مشكلات سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي در ايران
 • پروین نصيري, علی خلدبرين, زهرا ستاري, حسنعلی لقايي
 • چکیده: سازمان هاي غيردولتي به عنوان نهادهاي رسمي، مردمي و خودجوش مي توانند دولت را براي حفاظت از محيط زيست جهت داده و انگيزه هاي لازم را براي جلب مشاركت گسترده مردم در حفظ، احيا و بهره برداري اصولي از محيط زيست ايجاد كنند. براي پي بردن به وضعيت سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي كشورمان و شناسايي اهداف، فعاليت ها و مشكلات آنها و استفاده از تجارب سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي در خارج از كشور اين تحقيق انجام شده است. در اين تحقيق از سه سري پرسشنامه استفاده شد: يك پرسشنامه مخصوص سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي داخل كشور، پرسشنامه دوم مخصوص عموم مردم و سومين پرسشنامه مخصوص سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي خارج از كشور. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مشكلات اين سازمان ها در دو بخش درون سازماني و برون سازماني شناسايي شدند كه در بخش درون سازماني با مشكلاتي از قبيل: منابع مالي محدود، مشكلات مديريتي، عدم فعاليت اعضا و ارتباط آنها با يكديگر و عدم ارزيابي فعاليت ها و ... مواجه شديم و در بخش مشكلات برون سازماني با مواردي از قبيل: مشكلات ثبتي، موارد حقوقي، قانوني، اداري و عدم مشاركت مردم مواجه گشتيم. با تحليل بيشتر روشن شد، علت عدم مشاركت مردم اين است كه عموم مردم ما شناخت كافي از ماهيت و نحوه عملكرد اين سازمان ها ندارند و به عبارتي ديگر اين سازمان ها در امر شناساندن و معرفي خود و فعاليت هايشان به جامعه، تاكنون ضعيف عمل كرده اند.
 • عنوان مجله: جامعه شناسي 
 • زمستان 1388; 5(4):109-121
 • عنوان مقاله: الگوشناسي كنش ارتباطي در تعين مفهوم شهروندي
 • عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد
 • چکیده: امروزه اهميت مساله شهروندي را مي توان با توجه به تاثيرات ارتباطات و پيامدهاي آن دريافت. در اين پژوهش سعي شده به اين هدف برسيم كه چگونه با استفاده از كنش هاي ارتباطي به بهبود مناسبات شهروندي ياري رسانيم. در واقع با توجه به اينكه گستره همگاني يكي از مهمترين مفاهيم تبيين شده از سوي يورگن هابرماس نظريه پرداز مكتب انتقادي فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندي از اين طريق به چه شكل مي تواند باشد. با توجه به واكاوي كه در اين پژوهش انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه گستره همگاني نيازمند انجمنهاي داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس براي آزمون فرضيه هاي ذكر شده، گروه هدف سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروري بر منابع به بررسي مفهوم و معني ارتباط و نقش و تاثير رسانه ها، نظريه هاي ارتباطي و جامعه شناسي مرتبط با موضوع شهروندي و وسايل ارتباطي، مكتب انتقادي فرانكفورت و آشنايي با نظرات يورگن هابرماس، پيدايش مفهوم شهروندي در جهان و ايران (از قبل از مشروطه)، تعريف و انواع سازمان هاي غيردولتي پرداخته شده و در فصل سوم تكنيك و روش تحقيق و در فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي آماري بررسي شده است. در فصل پنجم به نتيجه گيري از پژوهش پرداخته شده و در تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مقياس هاي به كاربرده شده از روشهاي ناپارامتري استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معني داري مشاهده شد. بنابراين هر سه فرضيه اين پژوهش تاييد شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوي كنش ارتباطي هابرماس، الگويي ارتباطي را پيشنهاد مي كنند. در اين الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، ميانه و كلان تقسيم شده و ويژگيهاي هر كدام به همراه نمونه هايي از هر كدام از اين حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر مي رسد با توجه به مسايل مطروحه در اين پژوهش، سطح مياني به دليل ويژگي كثرت گرايي وسايل ارتباطي، ساده و كوچك بودن، محلي بودن رسانه ها، غيردولتي بودن رسانه ها و تعامل بين فرستنده و گيرنده (دوسويه) بالاترين تاثيرگذاري را در ايجاد كنش ارتباطي موثر بين سازمان هاي غيردولتي و شهروندان خواهد داشت.
 • عنوان مجله: پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) 
 • بهار 1389; 5(1):82-100
 • عنوان مقالهتاثير استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي
 • میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور)
 • چکیده: زمينه و هدف: امروزه سازمان ها براي رسيدن به اهدافشان با توجه به شرايط محيطي ازجمله فرصت ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت خويش، استراتژي هايي را اتخاذ مي کنند که سازمان هاي غيردولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در جهت رشد و توسعه سرمايه اجتماعي پرداخته است. روش: روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ـ پيمايشي مي باشد. داده هاي پژوهش به وسيله پرسشنامه محقق ساخته از طريق 196 نفر از مديران ارشد سازمان هاي غيردولتي در شهر تهران به صورت نمونه گيري خوشه اي گردآوري شده است. بدين منظور پرسشنامه اي در رابطه با اين دو متغير طراحي شد و پس از اطمينان از روايي و پايايي آن در ميان جامعه نمونه توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري توصيفي و براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از تکنيک هاي همبستگي شامل: کلموگروف، اسپيرمن، تاوکندال بي، دي سامرز و براي تعيين اولويت بندي عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده شده است. يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که به کارگيري استراتژي هاي نهادهاي غيردولتي، موجب ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي در سازمان ها خواهد شد. نتيجه گيري: سازمان هاي غيردولتي و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزايش سرمايه اجتماعي مي گردد و مي توانند شرکاي نوپاي دولت در عرصه هاي خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.
 
 
 • عنوان مجله: مجله تحقيقات حقوقي
 • بهار و تابستان 1388; -(49):387-419
 • عنوان مقاله: جايگاه و ماهيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران
 • نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقيقي (دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي)
 • چکیده: پرسش اصلي، ماهيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران است. فرضيه اين مقاله اين است که اين سازمان ها ماهيتي غيرحاکميتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي دارند و به لحاظ کار ويژه نيز در اجراي آرمان هاي قانون اساسي همگرايي دارند. در اين مقاله با استفاده از روش تفسير معطوف به هدف، موضوع بررسي شده و فرضيه مقاله (البته با تدقيق بيشتر آن) اثبات شده است.

 

 • عنوان مجله: ماهنامه گزیده مدیریت
 • سال نهم، شماره 91، اسفند 1387، ص 62
 • عنوان مقاله: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود
 • نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی 
 • چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است...

 

 • عنوان مجله: ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی
 • شماره 86، بهمن 1387
 • عنوان مقاله: معرفی انجمن و سازمان های مردم نهاد مرتبط با دانش آموزان استثنایی
 • چکیده: چکیده موجود نیست.

 

 • عنوان مجله: فصلنامه محیط شناسی
 • سال سی و چهارم، شماره 47، پاییز 1387
 • عنوان مقاله: عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان های غیردولتی در حفاظت از محیط زیست
 • نویسنده/نویسندگان: سید یوسف حجازی ، فائزه عربی 
 • چکیده: وجود و تنوع سازمان های غیردولتی مبین بلوغ اجتماعی و سیاسی هر جامعه است. امروزه یکی از نقش های سازمان های غیر دولتی، تلاش در جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست است. به منظور بالابردن میزان مشارکت این سازمان ها در زمینه حفاظت از محیط زیست، شناخت عوامل مؤثر از طریق تحقیق علمی ضروری است که در مواقع هدف این تحقیق را پی ریزی می کند. جامعه آماری تحقیق حاضر را 100 نفر از اعضای هیات مدیره مربوط به 20 سازمان غیردولتی فعال در زمینه محیط زیستی مستقر در استان تهران تشکیل داده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای است که قابلیت اعتماد آن از طریق پیش آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل مورد بررسی، شامل عوامل فرهنگی، اطلاعاتی، مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و انگیزشی بالاتر از 80 درصد حاصل شد. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین مردان و زنان در رابطه با میزان مشارکت در فعالیت های زیست محیطی وجود ندارد (291/0=P). نتایج حاصل از ضریب همبستگی، گویای رابطه معنی داری است که بین میزان مشارکت با سن و سابقه فعالیت های محیط زیستی در سطح 01/0= P و میزان تحصیلات در سطح 05/0= P وجود دارد.نتیجه تحلیل رگرسیون نیز نشان دهنده توانایی پیش بینی 8/48 درصد واریانس بین متغیرهای میزان تحصیلات، سابقه فعالیت های محیط زیستی ، عوامل اجتماعی (فراهم کردن زمینه های لازم برای فعالیت های اجتماعی، ارتباط متقابل بین ذی نفعان و مسئولان) و عوامل اطلاعاتی (آشنائی با فرایند و روش های مشارکتی وآگاهی از ظرفیت های مشارکتی مردم) است.