اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

در باره سازمان های غیردولتی

به قلم سعید نوری نشاط

اصطلاح سازمان غیر دولتی، یا چنانکه امروزه برخی از نهادهای دولتی چند سالی است اصرار دارند که از آن به صورت "سازمان مردم‌نهاد" یاد شود، اشاره به سازمان هایی دارد که غیردولتی بوده یعنی بخشی از ساختار یک دولت به حساب نمی آیند. برخی از فعالان غیردولتی اشاره به "بخشی از ساختار یک دولت نبودن" را کافی نمی دانند و می گویند باید حتما گفته شود که تصمیمات یک سازمان غیردولتی توسط دولت گرفته نمی شود. یعنی دارای استقلال تصمیم گیری هستند. علاوه بر این کارمندان دولت در نهادهای اصلی تصمیم گیری این سازمان  - یعنی هیئت امنای سازمان - نیستند یا اگر چنین حالتی وجود دارد، این افراد به عنوان افراد خصوصی و نه به عنوان نمایندگان دولت - در نهاد تصمیم گیری یک سازمان غیردولتی هستند. در این خصوص لازم است که اشاره کنیم که موضوع استقلال یک سازمان غیردولتی یکی از مهم ترین شاخصه های یک سازمان است.   با این توضیح غیردولتی بودن یعنی تصمیم گیری مستقل از دولت بدون حضور نمایندگان دولت و بدون اینکه سازمان مربوطه بخشی از ساختار یک دولت به حساب آید. در اینجا خوب است که بر فرق یک سازمان  غیردولتی و یک نهاد ملی اشاره کنیم. یک نهاد ملی ممکن است بخشی از ساختار یک دولت باشد اما در تصمیم گیری مستقل عمل نماید. اما سازمان غیردولتی نه تنها بخشی از ساختار یک حکومت و دولت نیست بلکه مستقل نیز تصمیم گیری و عمل می نماید.

یک سازمان غیردولتی سازمانی غیرانتفاعی است. یعنی به دنبال کسب سود نیست. این حد فاصل یا نقطه تمایز یک سازمان غیردولتی از بخش خصوصی است که با هدف کسب سود و درآمد به وجود می آیند. ممکن است در یک سازمان  غیردولتی درآمدی تولید شود اما این درآمد سود تلقی نمی شود و باید صرف هزینه های یک سازمان شود.

یک سازمان غیردولتی سازمانی داوطلبانه است به این مفهوم که اعضای اصلی این سازمان یا اعضای هیئت امنای این سازمان داوطلبانه فعالیت می کنند. ممکن است در یک سازمان غیردولتی یک منشی یا یک مدیرعامل با حقوق و مزایای مشخص استخدام گردد اما کسانی که تصمیم گیرنده اصلی سیاست های یک سازمان غیردولتی هستند باید داوطلبانه فعالیت کنند.

اهداف یک سازمان غیردولتی باید در جهت اهداف خیر و انساندوستانه یا تغییر اجتماعی به سمت بهبود باشد. این یکی دیگر از مشخصه های سازمان های غیردولتی است.