اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

بيانيه  جامعه مدني در حوزه فناوري اطلاعات وWSIS  برای تاکيد بر پيگيری مفاد و اسناد اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در دولت جديد

ايران اسلامي  درروزهاي آينده مرحله جديدي از تاريخ خود را تجربه خواهد کرد. تاريخي که با اتمام دوره فعاليت دولت آقاي خاتمي و شروع فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد آغاز خواهد شد.
تقارن حضور و فعاليت آقاي احمدي نژاد در کسوت رييس جمهور ايران در بعد ملي با آغاز برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه کلان بيست ساله(که در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبناي دانايي محوري قرار گرفته است) و در بعد بين المللي تجربه توجه جامعه جهاني به ايجاد ساختار جامعه اطلاعاتي در هزاره سوم و گفتمان هاي موجود همراه شده است و برنامه ها و افکار و فعاليت هاي دولت ايشان در راستاي اين موارد مي تواند تاثير تعيين کننده و مهمي بر آينده کشور بگذارد.
خوشبختانه از سال 2002 و با توجه ويژه آقاي خاتمي به بحث فناوري اطلاعات، حرکت ها و اقدامات قابل توجه و مثبتي در اين حوزه صورت گرفت حضور فعال ايران در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در سال 2003 ژنو نيز نقطه عطفي در گرايش ايران به توجه اساسي به موضوع فناوري اطلاعات و تحولات جهاني در اين حوزه بود. طرح ملي تکفا، راه اندازي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تشکيل کميسيون ملي WSIS و نشست بين المللي جامعه اطلاعاتي در منطقه آسيا و اقيانوسيه از جمله شاخص هاي کاري صورت گرفته در سال هاي اخير هستند. اقدامات انجام شده در اين دوره کشور را از نظر زير ساختي به شرايط خوب و نه مطلوبي رسانده است و از اين رو کار براي دولت آينده بسيار ساده تر خواهد بود.
فارغ از هر گونه جهت گيري سياسي در بررسي وضعيت و جايگاه فناوري اطلاعات در دولت آينده بايد در ابتدا از يک سو شناخت مناسبي از شخصيت علمي دکتر احمدي نژاد به عنوان يک رييس جمهور دانشگاهي و از سوي ديگر موقعيت و محبوبيتي که اکنون ايشان و برنامه هايشان در ميان مردم پيدا کرده اند و شرايط کشور از جنبه ها دروني و بين المللي داشته باشيم.
بي شک درصد قابل توجهي از گرايش مردم در گزينش دکتر احمدي نژاد به برنامه هاي ايشان مبني بر تاکيد و توجه بر  مواجهه علمي با مسائل و مشکلات کشور و بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه و بلااستفاده، بهينه سازي پتانسيل هاي در حال هرز رفتن و استفاده کامل از استعداد ناب ايراني، باز مي گردد.
 با اين ديدگاه مي توان عنوان کرد که علاوه بر مردم شخص آقاي احمدي نژاد هم در آستانه تجربه بزرگي در کشور ايران هستند اتفاقي که سالهاست در کشور به شعار و حرف بدل شده و آن هم توسعه علمي ايران براي رسيدن به ابهت از دست رفته علمي کشور است.
اين در شرايطي است که رسيدن به جايگاه آرماني علمي بدون دست يابي به کرسي هاي مهم و تاثيرگذار در مجامع و مراکز علمي جهان تقريباً غير ممکن مي نمايد. با توجه به رويکردهاي علمي و فني در حوزه فناوري اطلاعات، اين حوزه جزو معدود بخش هايي است که تاثير زيادي از سياست نگرفته است و از اين رو به نظر مي رسد با توجه به رويکرد علم مداري در برنامه هاي آقاي احمدي نژاد شاهد تحولات و تصميمات بسيار خوبي نيز در اين بخش باشيم و در اين آشفته بازار سياست حداقل فناوري اطلاعات به عنوان نقطه عطف ملي بتواند فارغ از دسته بندي ها و گرايش ها سياسي با رويکردي ملي مورد توجه قرار گيرد و به همين واسطه ضمن حفظ پتانسيل هاي موجود تلاش براي بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي بالقوه و ناشناخته فناوري اطلاعات براي کشور صورت گيرد.
از جمله مسائل بسيار مهمي که دولت آينده در بدو فعاليت با آن مواجه خواهد بود فراهم کردن زمينه حضور فعال و پررنگ کشور در اجلاس بين المللي و بسيار مهم سران جامعه اطلاعاتي است که مرحله اول آن با حضور آقاي خاتمي در ژنو برگزار شد و جناب آقاي احمدي نزاد به عنوان رييس جمهور منتخب ملت ايران در مهرماه سال جاري بايد در آن شرکت نمايند.
با توجه به ايتکه فاز دوم اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در سال جاري ميلادي در کشور تونس برگزار خواهد شد به نظر مي رسد پي گيري تلاش هايي که ظرف دوسال گذشته براي حضور و نقش پر رنگ ايران در نشست هاي جامعه اطلاعاتي انجام گرفته از اولويت هاي کاري دولت در حوزه جامعه اطلاعاتي و فناوري اطلاعات باشد
شايد بزرگترين دغدغه و هدف اصلي جامعه اطلاعاتي و نهايتاً هدف نهائي برگزاري اجلاسي با اين عنوان، دسترسي به منابع اطلاعاتي و ارتباطي براي مردمان همه کشور ها، در تمام اوقات و همه جا با شرايط مساوي عنوان کرد ولي براي کشورهايي چون ايران، بزرگترين رويکرد و هدف براي حضور فعال تر و به عهده گرفتن نقش پررنگ تر در جريان اجلاس و تصويب آيين نامه ها و اسناد مقابله با انحصار طلبي كشورهاي غربي بويژه آمريكا در برابر منابع اطلاعاتي و راهبري اينترنت است.
هدف اصلي جامعه اطلاعاتي و نهايتاُ هدف نهائي برگزاري اجلاسي با اين عنوان، دسترسي به منابع اطلاعاتي و ارتباطي براي همه، در تمام اوقات و همه جا با شرايط مساوي ميباشد. و اين اجلاس مي تواند زمينه انحصار منابع اطلاعاتي را از كشورهاي غربي بويژه آمريكا خارج سازد.
ما به عنوان سازمان ها و افراد فعال جامعه مدني در حوزه جامعه اطلاعاتي و فناوري اطلاعات ضمن جلب توجه جناب آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور محترم و منتخب مردم به اسناد، اطلاعات و گزارش هاي موجود با تاکيد بر پيگيری مفاد و اسناد اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در دولت جديد آمادگي خود را براي همکاري و همگامي با دولت جديد در برنامه هاي آتي اجلاس جامعه اطلاعاتي جهاني تا دست يابي به اهداف اساسي که منطبق بر سياست هاي کلي نظام است اعلام مي نماييم و از آقاي احمدي نژاد رييس جمهور محبوب مردم ايران خواستار توجه جدي و حمايت همه جانبه نسبت به ايجاد يک حساسيت و توجه ملي در برابر موضوعات جامعه اطلاعاتي و فناوري اطلاعات هستيم.
فرنود حسني – محمود حاجيلي
دبيرخانه جامعه مدني اجلاس جامعه اطلاعاتي جهاني
www.wsis.ir