اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

شبكه سازمان هاي غير دولتي محيط زيست و توسعه پايدار منطقه تهران به مناسبت هفته محیط زیست  برگزار می کند :

کارگاه حقوق محیط زیست و منابع طبیعی  20 18  خرداد 1384

مقدمه

شبكه سازمان های غيردولتی محيط زيست و توسعه پايدار منطقه تهران نهادی است غيردولتی مركب از سازمان های غيردولتی محيط زيست و توسعه پايدار استان های تهران ، قم ، قزوين كه در راه تبيين و تحكيم جايگاه محيط زيست و دست یابی به اهداف توسعه پايدار با مشاركت فعال و موثر اعضاي شبكه و همكاری با سازمان های مختلف فعالیت   می کند و شبكه وظايف خود را در چهارچوب اطلاع رسانی ، توانمند سازی ، هماهنگی و تسهیل گری بین اعضاء انجام می دهد. سال گذشته در جلسات برنامه ريزي شبكه ، يكي از موضوعات مهم ايجاد كميته هاي تخصصي در چهارچوب ساختار شبكه بود. از جمله اين كميته ها كميته حقوق محيط زيست  و منابع طبیعی است كه مي تواند نقش مهمي را در فرآيند فعاليت سازمان های غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی ايفا كند. با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، شبكه اهميت فوق العاده اي بر شناسايي حق بر محيط زيست و منابع طبیعی به عنوان يك ارزش اساسي در مجموعه فعاليت هاي خود قائل است.

 

ضرورت

يكي از وظايف سازمان هاي غير دولتي مطابق با دستور كار 21 و برنامه چهارم توسعه و جلسات و كارگاه هاي مكرر با اعضاء و آژانس هاي مختلف UN  نظارت بر فعاليت هاي توسعه ای  سازمان هاي دولتي  و بخش خصوصي مي باشد. براي انجام اين وظيفه خطير سازمان هاي غيردولتي نيازمند كسب دانش و مهارت هاي لازم هستند.آشنايي با مباني قانوني و قوانين ملي و بين المللي در مورد محيط زيست و منابع طبیعی يكي از دانش و مهارت هاي لازم مي باشد.

در حال حاضر سازمان های غيردولتي به اندازه كافي با مفاهيم حقوقي محيط زيست و منابع طبیعی شنا نيستند و ضرورت آموزش عمومي و تخصصي با اين حقوق بخوبي احساس مي شود. در عين حال با توجه به اينكه شبكه در راستاي وظايف توانمند سازي خود در نظر دارد كه يك كميته حقوق محيط زيست و منابع طبیعی در چارچوب تشكيلاتي خود راه اندازي كند در اين صورت، آشنايي اعضاي اين كميته با حقوق محيط زيست و منابع طبیعی  از اهميت استرات‍ژيكي مهمي برخوردار است. محيط زيست بستر زندگي انسان و فعاليت هاي اجتماعی و اقتصادي اوست. به بيان ديگر نابودي اين بستر نتيجه اي جز فقر، بيماري و توسه نيافتگي براي انسان نخواهد داشت. حفاظت از محيط

زيست و منابع طبیعی و تحقق توسعه پايدار بدون پشتوانه قانوني امكان پذير نيست و در حقيقت با همين رويكرد است كه كميته حقوق محيط زيست و منابع طبیعی شبکه مي تواند  ايفاگير نقش سودمند و اثربخشي در جامعه امروز ايران باشد. 

 

هدف كلي كارگاه

آشنايي 40 شركت كننده از اعضاي شبكه با حقوق محيط زيست و منابع طبیعی  از طريق برگزاري يك كارگاه آموزشي.

 

اهداف اختصاصي

افزايش دانش شركت كنندگان نسبت به تعاريف پايه اي محيط زيست ، منابع طبیعی ، انسان، حق و حقوق ، و حقوق محيط زيست و منابع طبیعی در ايران و جهان.

كسب مهارت در يافتن قانون يا قوانين خاص در يك موضوع خاص محيط زيست و منابع طبیعی.

كسب نگرش حق محورانه ( حق بر محيط زيست و منابع طبیعی )

انجام يك برنامه ريزي اوليه براي كميته حقوق محيط زيست و منابع طبیعی شبکه تهران .

 

روند اجرا

برگزاري يك كارگاه تخصصي و آموزشي در خصوص حقوق محيط زيست و منابع طبیعی  در منطقه کلارآباد چالوس با استفاده  از روش هاي مشاركتي برگزاري كارگاه ها با شركت اعضاي شبكه  سازمان های غيردولتي محيط زيست و توسعه پايدار منطقه تهران.

برنامه كارگاه

روز اول :

تعريف محيط زيست و منابع طبیعی

انسان كيست ؟

تعريف حق و حقوق

حق محوري در توسعه پايدار

حوزه هاي موضوعي محيط زيست و منابع طبیعی

طبقه بندي قوانين در اين حوزه ها

شناخت سطوح قانون

تفسیر ماده پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روز دوم :

نگاهي به ابعاد قانون برنامه چهارم توسعه كشور (در بخش محيط زيست و منابع طبیعی )

قوانين بين المللي محيط زيست و منابع طبیعی  و عضويت ايران در كنوانسيون هاي بين المللي

مطالعه موردي چند مورد نقض حق بر محيط زيست و منابع طبیعی (  پارك سرخه حصار ، توسعه غيرپايدار شهري در تهران و یکی دو نمونه در بخش منابع طبیعی )

روز سوم :

برنامه ریزی کارگاه کمیته حقوق محیط زیست و منابع طبیعی

 

روش برگزاري كارگاه

براي برگزاري كارگاه از روش ADIDS استفاده خواهد شد. به گونه اي كه هر مبحث از يك فعاليت (Activity) آغاز مي شود و سپس بحث گروهي (Discussion)‌ در باره آن فعاليت صورت مي گيرد و پس از آن يك مطلب آموزشي (Input) ارائه مي شود. تعميق (بحث بيشتر در باره موضوع) (Deepening) و نتيجه گيري (Synthesis) دو قسمت بعدي اين متدلوژي است. تسهیل گری کارگاه به عهده آقای سعید نوری نشاط خواهد بود و سه نفر از اعضای     سازمان های غیردولتی آشنا به موضوع ، هر یک به فراخور موضوع ، مسئولیت ارائه مطالب آموزشی را دارند.  مطالب به صورت پاورپوينت و با استفاده ويدئو پروژكتور ارائه مي شود.

 

استاد مشاور این کارگاه ، آقای دکتر محمد حسن حبیبی استاد حقوق محیط زیست دانشگاه تهران خواهند بود.

 

 شركت كنندگان در كارگاه

پيش بيني مي شود كه چهل نفر در اين كارگاه شركت خواهند كرد كه حدود 30 نفر آنان از اعضاي شبكه خواهند بودند و بقيه افرادي خواهند بود كه يا به عنوان تسهيلگر يا آموزشگر در كارگاه شركت خواهند كرد و يا از علاقه مندان از بخش دولتي يا غيردولتي خواهند بود.

 

انتظارات

انتظار مي رود كه اين كارگاه با استقبال اعضاي شبكه روبرو شود و خروجي اصلي و مهم اين كارگاه تشكيل كميته حقوق محيط زيست شبكه باشد. در عين حال مي تواند الگوي مناسبي از يك كارگاه آموزشي حقوق محيط زيست و منابع طبیعی  را به وجود آورد كه بتوان بكرات در شهرهاي مختلف براي  علاقه مندان اجراء‌ نمود. در عين حال انتظار مي رود كه شركت كنندگان با مفاهيم پايه اي حقوق محيط زيست نيز آشنا شوند.

 

از علاقه مندان به شرکت در این کارگاه دعوت می شود که با دفتر شبکه تماس حاصل نمایند.

تلفن : 6703496

فکس : 6742863

سایت اینترنتی :  www.tehrannetwork.org

پست الکترونیکی : info@tehrannetwork.org