اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

دوستان سازمان های غيردولتي

برای دريافت اطلاعات در خصوص اجلاس اخير سازمان ملل متحد (۲۱ شهريور ۱۳۸۴) در خصوص اهداف توسعه هزاره در ايران به نشانی اينترنتی زير مراجعه کنيد.

http://www.un.org.ir/Publications.asp