اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

کوفی عنان – دبیر کل سازمان ملل متحد – از تمامی ساکنان روی کره زمین و نیز دولت ها درخواست کرده است که تمام دشمنی ها را برای تمام روز 21 سپتامبر که روز جهانی صلح است کنار بگذارند و از همه خواسته است که درست در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 30 شهریور یک دقیقه سکوت کنند.

 

The International Day of Peace “is meant to be a day of global cease-fire.
I call on all countries and all people to stop all hostilities for the entire day. I also urge all people around the world to observe
a minute of silence at 12 noon.

Let us hold in our hearts the ideal of peace.”"

 

Kofi Annan
United Nations Secretary-General
۲۱September 2005

International Day of Peace 2005