اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

معرفی برخی از نشریات سازمان های غیردولتی (دی 1384) بخش دوم

تهیه و تنظیم : سعید نوری نشاط (neshat_ngo@yahoo.com)

  

شماره اول خبرنامه زن منتشر شد.

اولین شماره خبرنامه "ژن" توسط موسسه اسلامی زنان ایران به مدیر مسئولی خانم اعظم طالقانی منتشر شد. سرمقاله این شماره خبرنامه به موضوع قرآن و اصل برابری زنان و مردان می پردازد. در این مقاله آمده است که در چهارچوب تفکر اسلامی احقاق حقوق انسان ها و کرامت انسانی عاری از جنسیت به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است. در این مقاله آیاتی برای مستند نمودن این اصل بیان شده است. در صفحات بعدی این خبرنامه، گفتاری پیرامون خشونت علیه زنان منتشر شده است و بویژه در آن ریشه های خشونت علیه زنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. گزارشی از مراسم شب 21 ماه مبارک رمضان در دفتر موسسه اسلامی زنان و نیز گزارشی از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس به چاپ رسیده است. در صفحه آخر نیز پیشینه موسسه اسلامی زنان آمده است. برای دریافت نسخه ای از این نشریه می توانید با موسسه اسلامی زنان تماس حاصل فرمایید (77537022-021).

 

پیک توسعه

در شماره 10  پیک توسعه، نشریه داخلی کانون توسعه فرهنگی کودکان مطالب زیر منتشر شده است:  اغاز سخن /  اخبار / اموزشیاری / فعا لیتهای مشترک با سازمان های دیگر / اخبار کتا بخا نه ها / خارج از آمار / مقاله / کارگاه های اموزشی / اخبار کانون اصلاح و تربیت / سپاسگزاری.

در بخشی از اغاز سخن می خو انیم: هر گونه دگر گونی در طبیعت ناشی از تغییراتی است که در ساختار اطلا عاتی درونی مو جودات اتفاق می افتد. فرزندان ما برای ادامه زندگی باید توانمندی انطباق با شرایط محیطی دائما در حال تغییر را دارا باشند. آماده سازی کودکان برای ادامه حیات جا معه مهم ترین وظیفه اجتماعی تلقی شده و از ارزش ویژه و والایی بر خوردار است. تقسیم بندی جوامع از نگرشهای متفاوت آنان به آموزش و پرورش کودکان حاصل می شود. دانش یعنی اگاهی و آگاهی یعنی کسب اطلاعات. ظرفیت سازی برای کسب اطلاعات بعد کمی آن است و در این بین نقش اموزش بارزتر می گردد و در این میان نقش تشکل های غیردولتی در آگاهی دادن بسیار مهم می باشد.

برای دریافت نسخه ای از این نشریه با نشانی زیر تماس حاصل فرمایید: نشانی: تهران، خیا بان استاد مطهری ، خ فجر ، خ کامیاب 3 -  تلفاکس: 88827035 -   WWW.CCDC.IR  (Email:info@ccdc.ir).

 

پیک مام، خبرنامه داخلی موسسه مادران امروز

مختصری از فعا لیتهای موسسه در ماه مهر و سخنرانی ماهانه مهر ماه موسسه مادران امروز دو بخش عمده این خبرنامه هستند. برای دریافت پیک مام با نشانی زیر تماس حاصل فرمایید: مو سسه مادران امروز- تهران، خيابان وليعصر- با لاتر از شهيد بهشتي - کو چه ي دل افروز- شماره 9- زيرزمين،  صندوق پستي 451-15115

www.madaraneemrooz.com
info@madaraneemrooz.com

تلفن و دور نگار:88728317و 88715424


داوطلبانه منتشر شد

داوطلبانه خبرنامه مرکز توانمندسازی تشکل های جامعه مدنی منتشر شد. این شماره از این نشریه به موضوع "برنامه ریزی" ویژه تشکل های غیردولتی اختصاص دارد. موضوعات این نشریه عبارتند از: آشنایی با مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی؛ سازمان های غیردولتی به آموزش برای مدیریت و راهبری نیاز دارند؛ برنامه چهارم توسعه کشور و جایگاه تشکل های غیردولتی؛ سازمان های غیردولتی و اهداف توسعه هزاره؛ سازمان های غیردولتی نیازمند حضور در عرصه بین المللی هستند؛ انتخابات خانه سازمان های غیردولتی در تهران؛ پرونده: پله پله با فرآیند برنامه ریزی؛ کسانی خوب آینده را می سازند که خوب آینده را می بینند در باره الگوهای برنامه ریزی؛ آفت های برنامه ریزی، آفت های عدم برنامه ریزی؛ برنامه محوری یا پول محوری. برای دریافت این نشریه یا اطلاعات بیشتر در باره آن با مرکز توانمندسازی تماس بگیرید (88800056-021).

 

افراز منتشر شد

شماره هفتم افراز، نامه درونی انجمن افراز، منتشر شد. این شماره از این نشریه به مباحث گوناگونی در خصوص فرهنگ و زبان فارسی اختصاص دارد. مطالب منتشر شده در 100 صفحه این نشریه به شرح زیر است: فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی: دکتر اسلامی ندوشن؛ سرگذشت زبان فارسی: دکتر خالقی مطلق؛ دگردیسی خط در ایران و اروپا: ذبیح بهروز؛ خط و خوشنویسی: دکتر همایون فرخ؛ زبان فارسی در جهان امروز: دکتر پهلوان؛ پیرامون زبان فارسی: احمد کسروی؛ قلمرو زبان فارسی: دکتر احمدی؛ پیرامون پان ترکیسم: مسعود لقمان؛ مسئله ملی: کمال ارس و مقالات دیگری از استاد جنیدی، دکتر طالع، اصغر فردی؛ اسماعیل آزادی؛ استاد ادیب برومند، دکتر وحیدی و دکتر محمود بختیاری به چاپ رسیده است. برای دریافت نسخه ای از این نشریه با نشانی زیر تماس حاصل فرمایید: تهران: صندوق پستی 353 31375.

 

در صورتی که مایلید نشریه شما هم در گروه خبری سازمان های غیردولتی معرفی شود، نسخه ای از آن را برای اینجانب ارسال نمایید تا در پست بعدی معرفی گردد (neshat_ngo@yahoo.com).