اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

دورنما - منتشر شد
شماره اول دورنما، نشریه فصلنامه ای یونیسف با هدف اطلاع رسانی در باره فعالیت های این آژانس ملل متحد منتشر شد. این خبرنامه به زبان فارسی و انگلیسی است و از طریق سایت این آژانس قابل دسترس است:
www.unicef.org/iran
www.unicef.org/iran/fa