اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

 دکتر ابوالفصل وطن پرست، نماینده منتخب تشکل های غیردولتی در هیئت نظارت بر مجوز و فعالیت سازمانهای غیردولتی در تهران

 

طی جلسه ای که امروز 10 خرداد 1384 در محل فرمانداری تهران برگزار شد، 45 سازمان غیردولتی شرکت کننده در این جلسه نماینده تشکل های غیردولتی شهرستان تهران را برای حضور در هیئت نظارت بر مجوز و فعالیت سازمان های غیردولتی انتخاب نمودند. دکتر ابوالفضل وطن پرست، مدیر عامل جبهه سبز ایران، با 21 رای برای عضویت در چنین هیئتی انتخاب گردید.