اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

حقوق بشر برای همه (سه جلد)

جلد اول: مفاهیم پایه /  جلد دوم: از اعلامیه تا تحقق / جلد سوم: حق محوری در توسعه

 

سه عنوان کتاب فوق که در بهار 1385 به چاپ رسیده اند، مجموعه ای از 27 فعالیت گروهی است که با هدف آموزش حقوق بشر به روش کارگاهی توسط سعيد نوری نشاط تدوین شده است و قابل استفاده در کارگاه های مشارکتی آموزش حقوق بشر می باشد. این کتاب ها، کتاب های فرضیه پردازی یا تاریخچه نگاری نیستند، علاوه بر این مجموعه ای از یک سلسله دستورالعمل نیستند که بتوان در هر شرایطی آنها را به کار بست، بلکه مجموعه ای از فعالیت هایی هستند که به شرکت کنندگان در کارگاه ها کمک می کند تا حقوق بشر را در زندگی خود تجربه کنند و بتوانند آن را در شرایط محلی خود بهتر درک کنند. این کتاب ها کمک می کند تا شرکت کننده در کارگاه نگرش تازه ای نسبت به رعایت و ارتقای حقوق بشر بیابد. علاوه بر این تلاش شده هر جا که لازم باشد در باره مفاهیم اساسی توضیحاتی به زبان ساده داده شود.

 

کتاب اول در خصوص مفاهیم بنیادین حقوق بشر است. از تعریف انسان و حق آغاز می شود زیرا این دو اساس و بنیاد حقق بشر می باشد و به تدریج از طریق پیشنهاد فعالیت های گروهی مفاهیم پایه ای دیگر را مطرح می سازد.

 

کتاب دوم با طرح دوازده کار گروهی به برخی از حقوق مندرج در دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد.

 

کتاب سوم به بررسی رویکرد حق مداری در توسعه پایدار انسانی می پردازد و پنج کار گروهی را برای درک بهتر این رویکرد مطرح می سازد. در کتاب سوم، بخش خاصی به سازمان های غیردولتی و حقوق بشر اختصاص داده شده است.