اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

سازمان های غیردولتی بین المللی منشور پاسخگویی را امضا کردند

 

ترجمه : سعید نوری نشاط

 

سران يازده سازمان غيردولتی بين المللی که در زمینه های مختلفی نظیر حقوق بشر، توسعه زیست محیطی و اجتماعی فعال هستند، در جمع بسیاری از افراد در تاریخ 19 ژوئن، اولین منشور جهانی پاسخگویی را برای بخش غیرانتفاعی امضاء نمودند. این سازمان ها عبارتند از شامل اکش ايد - عفو بين الملل - اتحاد بين المللی برای مشارکت شهروندان - بين الملل مصرف کنندگان - صلح سبز بين المللی - بين الملل اکسفام - اتحاديه بين المللی نجات کودکان - بين الملل بقاء - قدراسيون بين المللی سرزمين انسان ها - شفافيت بين الملل و اتحاديه جهانی جوانان.

 

سازمان های غیردولتی بین المللی نقش دوچندانی در سطح بین المللی دارند. بررسی های دیدگاه های عمومی در سطح جهان نشان می دهد که میزان اعتماد به سازمان های غیردولتی بیش از بخش خصوصی و دولتی است. به علاوه منشور پاسخگویی علاوه بر این که بر میل سازمان های غیردولتی بر شفافیت و پاسخگویی در درون سازمان تاکید دارد، بر اصل صحه می گذارد که سازمان های غیردولتی اعتماد عمومی را ارزشمند دانسته و در این صورت تمام تلاش خود را برای حفظ  و تعمیق این اعتماد انجام خواهند داد. این ابتکار در زمانی مطرح می شود که بخش غیردولتی و غیرانتفاعی زیر بازرسی دقیق هم از جانب کسانی قرار دارد که در پی شکوفایی این بخش هستند و هم از جانب کسانی که در جهت مخدوش کردن چهره سازمان های غیردولتی فعالیت می کنند.

 

این اقدام بی سابقه که توسط سازمان های بین المللی جامعه مدنی اتخاذ شده است – نشان می دهد که این سازمان ها تلاش دارند که تعهد به شفافیت و پاسخگویی را همگانی سازند. این ابتکار در واقع جمع بندی تلاش هایی است که در سطح فردی، ملی و بخشی صورت گرفته است و اینک خود را در منشور جهانی پاسخگویی نشان می دهد. اگر چه هر سازمان غیردولتی تابع قوانین و مقررات کشوری است که در آن به ثبت رسیده است، منشور جهانی پاسخگویی اولین اقدام بین المللی استاندارد گذاری و فرابخشی در بخش غیرانتفاعی است.

 

این منشور حاوی ارزش های اصلی و مجموعه اصولی برای سازمان های غیردولتی بین المللی است. از جمله این اصول شامل روش های اداره مطلوب امور و مدیریت و نیز اصولی در خصوص تامین منابع مالی و مشارکت ذی نفعان است. در عین حال این اصول ارجاعاتی به احترام به اصول جهانشمولی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. این اصول بر استقلال، جلب حمایت مردمی به شیوه ای مسئولانه، برنامه های اثربخش، شفافیت مبتنی بر عدم تبعیض و تامین مالی اخلاقی تاکید دارد.

 

امضای این منشور اقدام اولیه می باشد. اقدام بعدی ایجاد مکانیزمی برای گزارش دهی و مرور منشور است تا اینکه بتواند به کار سازمان های غیردولتی کمک کند و با توجه به تجربیاتی که در این زمینه به دست می آید متن این منشور بهبود یابد.