اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

از سایت های زیر نامه هایی دریافت کرده ام که درخواست کرده اند که یا سایت آنها را در گروه معرفی کنم یا مطالب آنها را مطالعه کنم. برای اطلاع به گروه می فرستم:

در حوزه محیط زیست

در حوزه زنان

در حوزه حقوق

    یک سازمان غیردولتی در آلمان

    وب لاگ یکی از اعضای گروه

    یک نشریه الکترونیکی