اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

صلح نامه جبهه سبز در تعداد محدود منتشر شد

صلح نامه جبهه سبز به همت مهدی سلیمانی روزبهانی در تعداد محدود و برای علاقه مندان فعالیت های غیردولتی منتشر شد. همکاران این شماره علیرضا بهمن پور - هادی کاشانی - حامد میرزا خلیل - هانیتا محرابی و حسام الدین نراقی هستند. برای دریافت نسخه ای از این صلح نامه می توانید با پست الکترونیکی زیر تماس بگیرید. این صلح نامه به نقد وضعیت موجود جبهه سبز پرداخته است.  solhname@gmail.com