اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

جلسه باشگاه هنر و طبیعت ایران

نهمین جلسه باشگاه هنر و طبیعت ایران با همکاری خانه هنرمندان ایران و موسسه طبیعت در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۸۵ در محل خانه هنرمندان ایران ایران برگزار می شود. در این جلسه، فیلم مستند توران به نمایش در می آید. برنامه های دیگری در این جلسه ترتیب داده شده است. خانه هنرمندان در خیابان ایرانشهر - تهران قرار دارد.