اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

پايان و آنگاه آغازی نو - نامه داوطلبان جبهه سبز ايران

به نام هستی بخش
پایان و آنگاه آغازی نو

بدین وسیله ما، امضاء کنندگان این نامه و بدنه حقیقی و راستین جبهه سبز ایران در طی یک دهه گذشته، با خروج خود از این مجموعه و فعالیت‌هایش، نهاد جبهه سبز را فارغ و خالی از محتوای منظور شده برای آن اعلام کرده و اعلان می‌داریم که آن وجاهت و اعتباری که دستاورد خیل داوطلبان و مشتاقان این نهاد مردمی در تمامی این سالها بوده، دیگر در زیر چتر نام این سازمان موجود نیست.

آمدن و ماندن و عرق ریختن و عشق ورزیدن ما در جبهه سبز از برای نیل به آرمانی بوده است که ما اکنون جبهه سبز را فاقد اراده نیل به آن می‌دانیم و دیگر آنکه تمامی راهها و ظرفیتهای منطقی برای بازگشت حقیقت این آرمان به فضای جبهه سبز را آزموده‌ایم و به این جای رسیده‌ایم که دیگر کاری از دست ما بر نمی‌آید و آخر آنکه "باید برون کشید از این ورطه رخت خویش".

ابرام و لجاجت ما و سعی تماممان در بسیج توش و توان خود برای تغییر و اصلاح در این نهاد از این جهت  بود که جبهه سبز را فرزند بطن عشق و تلاش خود و همچنین دیگر داوطلبان این خیل می‌دانستیم، حتی اگر که نام دیگران بر شناسنامه‌اش نوشته شده باشد و همچنین اعتقاد داشتیم که بودن این نهادِ معطوف به حفظ زیست بوم این سرزمین به هر حال به از نبود آن است. در تمامی این سالها، هر آن چه نقصان بوده را – چه از آن ما، چه از آن دیگری- با ادبیات "ضعف و سستی" و "انحراف از معیار" انشاء کردیم و آن را طبیعت روز و روزگار دانستیم و وقوعش را با امید به بهبود در ساختار جایز دانستیم و با این امید سعی در درمان آن می‌کردیم یا از آن می‌گذشتیم و به بیگانه چیزی نمی‌گفتیم. اما متاسفانه امروز دیگر اشرافمان بر مسائل و همچنین مشاهده تراکم عجیب این نقصانها در این چند وقت و دیدن این همه‌ رنگهای پریشان و استشمام بوهای تند در فضای جبهه سبز و مشاهده انحراف جدی در جایگاههای حیاتی سازمان و همچنین عبث ماندن تمامی تلاشها و بسیج ظرفیتها در این چند سال اخیر برای درمان، ما را از کاربرد دروغین و مسامحه‌کارانه و مصالحه‌گرایانه‌ واژگان ملایمی همچون "ضعف و سستی" و یا "انحراف از معیار" باز می‌دارد و با ادبیات عریان‌‌تر و خشن‌تر و قرین حقیقتتری، لفظ "لاعلاج و بسته و تباه شده" را برای آن استفاده می‌کنیم تا حق مطلب را به جویندگان حقیقت – به خصوص داوطلبان- ابراز بداریم و از دادن تفسیر و نمونه ناواقع و نادرست از مفاهیمی همچون "نهاد مردمی" "نهاد غیر انتفاعی" و "نهاد تلاشگر در جهت ارتقای وضعیت زیست بوم" بپرهیزیم . به هر حال اکنون این فرزند سرطان زده و این نهال سرما زده‌ خویش را بر خاک می‌سپاریم و اگر چه از این پایان برای این دلربا ناخشنودیم اما از چیزی باک نداریم که اصل حیات و سبزینه در گنجینه فکر خیل داوطلبانی است که ما مشتی از آن خروار هستیم.
ما بر این باوریم که داوطلبان و فعالان یک نهاد مدنی مهمترین عناصر آن نهادند و مرتبت از هر نوع دیگر، من جمله این که در نظم نظام هیات امناء جای خوش کرده  باشند و یا خیر، دست به انباشت مدارج دانشگاهی زده باشند و یا خیر، سال عمر بر آنان افزون باشد و یا خیر، هیچ یک هم‌رتبه و همسنگ ارزش کارنامه تلاش داوطلبانه و مدنی آنان نیست. از همین رو آنان که با الفبای سازمان‌های غیر دولتی آشنایی ندارند و واژگانی هچون داوطلب ، عضو ، جامعه مدنی ،تشکل مردمی و غیره برایشان واژگانی گنگ، ناملموس و  نامانوس است را واجد صلاحیت برای تصمیم گیری برای سازمانی که مبتنی بر حضور مردم و کار داوطلبانه است نمی‌دانیم.

کسانی که در طی تمامی این سالها از جان و دل برای اهداف اعلانی جبهه سبز تلاش کرده‌اند و هزاران ساعت کار داوطلبانه در کارنامه هر یک از آنان مدرج است، هیچ یک هنوز نام عضو را از بعد قانونی آن بر خود یدک نمی‌کشد و این مخالفت عجیب حتی با اطلاق ساده و خشک و خالی «عضو» به کسانی که مالکان حقیقی سازمان هستند در حالی صورت می‌پذیرد که کسانی که روزی از سر اتفاق و شاید با پیش اندیشی نامیمونی، نامشان در ساختار امناء برده شده و در شبکه‌ خانوادگی و رفیقانه خاصی قرار دارند، اکنون خود را دست گشاده می‌یابند تا بر چند و چون بدنه راستین سازمان حکم رانند.

با این اعلان عدم همکاری،  از امروز، نام جبهه سبز را از تمامی اعتباری که به وسیله خیل داوطلبان در عرض تمامی این سالها کسب شده، ساقط شده می‌دانیم و اگر من بعد فسادی دامن گیر آن شد، دست و دامن داوطلبان کهنه‌کار را از آن پاک می‌دانیم و از امتزاج روح مفاهیمی که روزی در میان ما جریان داشت  همچون "مردمی"، "غیر انتفاعی" و "تلاشگر در جهت ارتقای وضعیت زیست بوم" با مفاهیم غیر آن می‌پرهیزیم.  ما این را وظیفه‌ خود می‌دانیم که در رتبه اول، تلاشگر سرزمین خود و جامعه مدنی آن باشیم و نه نهادی خاص و از این رو همسازی با نهادی که مفاهیم اولیه‌ای همچون واژگان ذکر شده در آن به صورت متروک و یا قلب شده وجود دارند را نقض غرض در آرمان اساسی خود می‌دانیم.

ما به راستی نمی‌دانیم که جمع نخست در آن روزگار نخست به چه می‌اندیشیدند که اکنون یا پراکنده‌اند و بریده، و یا در داستانی متضاد و متقابل با روح مرامنامه نقش بازی می‌کنند. آیا در روز اول صداقت بود و بعد مُرد و یا که آن روز هم صداقت به دنیا نیامده بود؟ آیا در روز اول این یک شوخی کوچکی بود که بعضی – من جمله ما - آن را جدی گرفتند و یا از همان اول هم قرار بر پایان کمدی تراژدیک در انجام بود؟ به راستی چه بود که به این جا رسیدیم؟ غم نان رسوایمان کرد یا  دگرگونی دوران؟ اگر درد حقیقت دارید، بنشینید و بنویسید زیرا که اگر امروز هم جبهه سبز را به خاک بسپاریم، سبزهای عالم همچنان زنده‌اند و فراوان، و مشتاق دانستن و پیش گیری و علاج درد و راه درمان.

ما بر این اعتقادیم که یک تشکل با ادعا و ثبت مردمی بودن، حتی اگر روزی خلاف آن را عنوان کند، باز متعلق به جامعه مدنی است و مسئولیت شفافیت و پاسخگویی به جامعه مدنی در مورد رفتارش تا آن زمان که هست از دوشش ساقط نمی‌شود. و صد البته جبهه سبز از این داستان مستثنا نخواهد ماند. بگذریم از این که ساختار فعلی و اساسنامه فعلی این سازمان ورای عدم مطابقتش با نمونه‌‌های اولیه تشکلهای مردم نهاد، حتی از لحاظ مطابقت با ساختار حکم شده مراجع قانونی نیز محل سوال و اشکال است با این حال پاسخگویی در مورد هزینه کرد از اعتبار اجتماعی که توسط داوطلبان تولید شده، در جا و نابجا، چیزی است که تا همیشه، جبهه سبزی که خواهد ماند باید به آن ملزم باشد.

آری! طنز روزگار است که بسیاری از ما، سابقه هزاران ساعت حضور داوطلبانه در جبهه سبز ایران داریم و مشابه آن هر یک از ما چندین و چند همفکر و همرای و همسان خود در خیل داوطلبان در عقبه خود و با این همه، این  - نازک آرای گلی که به جان کاشتمش و به جان دادمش آب – را به اقلیت تمامیت ‌خواهان وا‌می‌نهیم. اما چه می‌توان کرد! امید اصلاح و استقامت در دیوار کج نهاده شده همیشه قرین به محقق شدن نیست. نیتهای ناپسندی که در روز اول، ساختار حقوقی این نهاد را با مرکزیت فردی و رابطه شخصی و با رویکرد یک سویه کردن کانالهای ارتباطی بنا کردند و هر روز به هزار روش پاسدار این جریان یک سویه بودند (که البته حضور تعداد اندکی از داوطلبان در ساختار هیات امنا، اشتباه اولین و آخرین آنان بود) و در فراز آخرشان اساسنامه‌ نامردم نهاد سازمان را به ما قبل تاریخ مدنیت رجعت دادند، اکنون می‌توانند پاداش نیتشان را بگیرند تا که کی پادافره آن را دریافت دارند. به راستی آنان از همان اوان و ابتدا در چه فکر و نیتی بودند؟ ای کاش اگر که روزی روزگاری، در دوران زمین شناختی دیگر، احوالاتشان دگرگون شد بنشینند و شرح ماوقع را بنویسند. به هر حال اکنون می‌توانند نتیجه نامبارک این تدبیر خود را درو کنند . حال باید بنشینیم و ببینیم که در نهایت، در این خرمن درو شده برای آنان و دیگران چه خواهد بود.

ما ادعا داریم که بنابر شهادت قوی فعالیتهای مندرج در کارنامه جبهه سبز ایران، تناوری تنه‌ روییده این نهاد، ناشی از حضور و تلاش و عشق ما و هم خیلان ما بوده است و کارنامه اقلیت سلطه طلب در برابر کارنامه این اکثریت، تنک و کم مایه و کم نمره است (البته به غیر از درس هیاهو!). و دیگر آن که بسیاری از نمرات کارنامه نخست به رنگ آبی صداقت و راستی و بی چشم داشت بودن درج شده و در کارنامه دوم در مورد رنگ آن اندک شمار نمرات هم هر روز بیش از روز قبل پرسش و ابهامی نو مطرح می‌شود. [راستی ضریب و ارزش نمره آبی در پیش شما چقدر است؟]

ما همچنان پاسدار تاریخچه جبهه سبز ایران خواهیم ماند، زیرا که چه بخواهند و چه نخواهند، چه خوشایندشان باشد و چه ناخوشایندشان، بخش اعظم آن متعلق به ما و هم خیلان ماست ( تاریخچه اغراق شده قبل از این یک دهه اخیر را هم به مدعیانش وا می‌نهیم). ما بدین وسیله در آخرین وظیفه سازمانی خود و در آخرین مرحله از تلاش خود در جهت حفظ حیثیت این سازمان و جامعه مدنی و طرفداران حفظ محیط زیست، با خروج خود از این مجموعه و فعالیتهایش، سعی در گسستن گذشته جبهه سبز ایران از آینده آن می‌کنیم و آینده آن را به زمین خدا و روزی خواهان رویش وا می‌نهیم. زیرا که حضور در این نهاد در تمامی این سالها مایه غرور و افتخار ما بوده است و ما حاضر نیستیم که عارضه‌ی سرشکستگی و تر‌دامنی را بر خود بپذیریم و بار تهمت و اتهام در چشم خلایق را به دوش بکشیم، همان زخم پنهان در پیراهن در طول این سالها ما را بس است. بگذارید که چنان که تا کنون بوده ایم تا نهایت آن نیز با غرور و افتخار باشیم.

ما همچنین در برابر نمامان و سخن پردازانی که خارج از فضای جبهه سبز – نه از سر راستی و صداقت که از سر بغض و حسادت و یا هر درد بی‌درمان دیگر-  در تمامی این سالها تیر ملامت بر پیکر جبهه سبز می‌افکندند می‌گوییم که این جسارت ما در دریدن قبا بر خویشتن خود، نه نشانه‌ بر حق بودن آنان و یا در جریان بودن و آگاه بودن آنان است، که نشانگر آن است که به رغم تمامی مسائل، همچنان تاریخچه ماضی این نهاد سرشار از انبوهی نیت پاک و در بردارنده حضور روح جمعیتی پاکگراست که بر تنک مایگی و قباپوشی آنان صد البته هزاران بار می‌ارزد و البته شجاعت دریدن قبا بر خویشتن شجاعت کمیابی است که باید به عنوان آخرین نمره کارنامه جبهه سبز -البته نسخه‌ راستین جبهه سبز- درج شود.

در این پایان، از آن دسته دوستانی که چشم امید به ما بسته بودند و انتظار اصلاحات از ما برده‌ بودند، عذر تقصیر می‌خواهیم که این شاید نهایت همت و ظرفیت ما بود. همچنین آن دسته هیات امنایی را که آگاه بودند و ایستاده بر پای و به مثابه عضوی از بدنه جامعه مدنی، دست می‌بوسیم و امتداد تلاششان را از خداوند تعالی خواهانیم و برای آن دسته از اعضای هیات امنایی که رسم امانت به جای نیاوردند و امین مردم و داوطلبان این نهاد مردمی نبودند و قانع به طمطراق اسم این مقام پر مسئولیت، رفاقت را بر صداقت، کسالت را بر همت ، امنیت را بر شجاعت و منفعت را بر مسئولیت ترجیح دادند ، می‌گوییم که "انصافا دست مریزاد".
و در نهایت: خداوند از سر تقصیرات ما بگذرد.
...
در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست می‌دارم
در آن دور دست بعید که رسالت اندامها پایان می‌پذیرد
و شعله  وشور تپش‌ها و خواهش‌ها به تمامی فرو می‌نشیند
و هر معنا قالب لفظ را وا می‌گذارد
چنان چون روحی که جسد را در پایان سفر
تا به هجوم کرکسهای پایانش وانهد
در فراسوی عشق تو را دوست می‌دارم
در فراسوی پرده و رنگ
در فراسوی پیکرهایمان با من وعده دیداری بده

بهمن 1385ردیف _ نام _ سال آغاز همکاری _ نقش ها _ سال پایان همکاری
1 _ مهدي آراء _ 1378 _ داوطلب- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه برگزاري نشست سبز- عضو گروه آموزش چهره به چهره تفكيك زباله در مبداء _ 1385
2 _ فرشته آذرنويد _ 1381 _ گردآوري مطالب كتاب جنگل‌هاي حراي ايران و جهان،  مسوول گروه تالاب‌ها، عضو گروه آموزش، همكاري در پروژه آگاهسازي زيست‌محيطي در بم، عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي نمادين  _ 1385
3 _ عليرضا آئينه چيان _ 1376 _ داوطلب- سرپرست گروه امداد زمين- عضو تيم‌هاي اجرايي- عضو هيئت امناء _ 1385
4 _ ماندانا آيينه چيان _ 1376 _ همكاري دربرنامه‌های درختکاری، پاکسازی كوهستان و برنامه‌هاي آموزشي-همكاري در برگزاري بازارچه سبز – شركت در کارگاههای تعیین استراتژی جبهه سبز-  همکاری با ستادهای گردآوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان و سيل زدگان _ 1385
5 _ پويان ابوالقاسم زاده _ 1375 _ داوطلب-مسئول گروه ديده بان- مسئول گروه الگوي مصرف _ 1385
6 _ عليرضا احمدي _ 1377 _ داوطلب- همكاري در بخش روابط عمومي _ 1385
7 _ نيما اسكندري _ 1379 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه برگزاري نشست سبز _ 1385
8 _ حميدرضا بابايي _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه البرز _ 1385
9 _ سارا باقري _ 1379 _ عضو گروه بازتاب مطبوعات، عضو گروه اموزش، مسئول كتابخانه/ عضو گروه اجرايي در برنامه هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان/ همكاري در برنامه آموزش زيست محيطي-بهداشتي شهر بم _ 1385
10 _ مريم بهشتي سرشت _ 1378 _ داوطلب، همكاري و ترجمه مطلب براي فصلنامه، امداد زمين، گروه آموزش، همكاري در برنامه آموزش زيست‌محيطي و بهداشتي شهر بم، هماهنگ‌كننده فاز دوم پروژه توانمندسازي جامعه محلي براي مديريت جنگل‌هاي حرا _ 1385
11 _ عليرضا بهمن پور _ 1378 _ عضويت در گروه امداد زمين، آموزش، آلودگي نوري، نشست سبز، عضو شوراي داوطلبي، تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي، عضو تيم روابط‌عمومي _ 1385
12 _ اميراحمد تقي‌زاده _ 1381 _ عضو گروه البرز، تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان _ 1385
13 _ رخساره جمشيد گرجي _ 1381 _ داوطلب، گروه آموزش، درختكاري و ... _ 1385
14 _ آتنا حجاري زاده _ 1376 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه آموزش چهره به چهره تفكيك زباله در مبداء _ 1385
15 _ جلال الدين حميدي _ 1382 _ داوطلب-عضو گروه آموزش- مستندساز _ 1385
16 _ افشين خرداديان _ 1374 _ داوطلب، مسوول وب سايت، مسوول اداري و پشتيباني، هماهنگ‌كننده برنامه‌هاي نمادين، همكار بخش نشريات، مسوول رايانه‌ها _ 1385
17 _ اميرحسين دادخواه تهراني _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
18 _ شهريار ديلفانيان _ 1379 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه الگوي مصرف _ 1385
19 _ شهريار رحماني _ 1376 _ مسوول گلگشت‌هاي خانوادگي، درختكاري 77، مدير پروژه مركز مشاركت‌هاي زيست‌محيطي، مدير جشنواره آينده‌سازان سبز- مسوول راه‌اندازي وب سايت، عضو تيم اجرايي پاكسازي‌ كوهستان، سواحل درياي خزر _ 1385
20 _ لیلا رستگار _ 1377 _ مسئول روابط بین الملل- داوطلب در گروه ترجمه - گروه‌های اجرایی درختکاری و پاکسازی –ترجمه فصلنامه – امداد زمین _ 1385
21 _ آرمين زاهدي _ 1376 _ داوطلب، مسوول گروه تنوع زيستي، عضو گروه آموزش، تالاب‌ها، برنامه‌نويسي رايانه‌اي بانك اطلاعات زيست‌محيطي شهرداري منطقه 7 _ 1385
22 _ مريم زاهدي _ 1377 _ داوطلب، عضو گروه ديده‌بان، عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي نمادين _ 1385
23 _ صفورا زواران حسيني _ 1378 _ عضو گروه آموزش، نماينده جبهه سبز،  در كنفرانس جوانان مراكش، همكاري با پروژه بم با IBC، همكار اجرايي در برخي برنامه‌هاي نمادين درختكاري و پاكسازي _ 1385
24 _ عليرضا سلطاني _ 1375 _ عضويت در تمامي گروه‌هاي كاري فعال، شركت در تمامي برنامه‌هاي نمادين، تجزيه و تحليل اكثر آمار و اطلاعات پرسشنامه‌ها، برنامه‌هاي درختكاري، پاكسازي، آموزش چهره به چهره _ 1385
25 _ محسن سليماني روزبهاني _ 1375 _ داوطلب، مسوول روابط بين‌الملل، مدير پروژه توانمندسازي جامعه محلي براي مديريت جنگل‌هاي حرا _ 1385
26 _ مهدي سليماني روزبهاني _ 1380 _ مسوول دبيرخانه، گروه امور اعضا، رايانه‌ها، امور مشتركين نشريات،  همكاري در پروژه مركز مشاركت‌ها، تهيه بروشورهاي آموزشي، نشريات صلح سبز ، مسوول غرفه در نمايشگاه مطبوعات، هماهنگ كننده پيك سبز محله _ 1385
27 _ عليرضا شاه‌باقي _ 1380 _ عضويت در گروه البرز- همكاري با پروژه مركز مشاركت‌هاي زيست‌محيطي- عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان- همكاري در پروژه آگاهسازي زيست‌محيطي در بم _ 1385
28 _ امير شعبانپور _ 1383 _ داوطلب- عضويت در گروه آموزش، گروه نور شب _ 1385
29 _ محبوبه شيرخورشيدي _ 1378 _ داوطلب، عضو گروه آموزش، درختكاري، پاكسازي كوهستان _ 1385
30 _ نگار صبا _ 1376 _ عضو گروه البرز، تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري، پاكسازي، عضو شوراي داطلبي، عضو گروه آموزش، مشاركت در برنامه چهره به چهره تفكيك زباله از مبدا _ 1385
31 _ مجتبي صفايي _ 1378 _ داوطلب، عضو گروه بازتاب مطبوعات _ 1385
32 _ طهورا طالبي _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه بازتاب مطبوعات _ 1385
33 _ كاوه عزيز محمدي _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
34 _ شهریار عیوض‌زاده _ 1375 _ داوطلب- عضو هیات امنا – عضو علی البدل هیات مدیره _ 1385
35 _ ياسمن قادري _ 1381 _ گروه آموزش (آموزشگر)، شركت در برنامه‌هاي نمادين درختكاري، پاكسازي كوهستان _ 1385
36 _ پوريا قطره نبي _ 1381 _ داوطلب _ 1385
37 _ هادي كاشاني _ 1377 _ مسوول روابط عمومي، هماهنگ كننده و برنامه‌ريز فعاليت‌هاي نمادين مثل پاكسازي‌ها، درختكاري‌ها، همكار پروژه مركز مشاركت‌ها، برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي سازمان، عضو و دبير شوراي داوطلبان _ 1385
38 _ علي كوچكي _ 1381 _ داوطلب، عضو گروه آموزش، تيم اجرايي برنامه‌هاي پاكسازي كوهستان، درختكاري، آموزش كارگاه‌هاي سيار  و مدارس _ 1385
39 _ لیلا گل آور _ 1376 _ مسئول گروه آموزش- هماهنگ کننده پروژه مرکز مشارکت هاي زيست محيطي، تسهيلگر کارگاه‌ها و نشست‌ها ي چهارمين همايش سراسري تشکلهاي غيردولتي،،نماينده جبهه سبز ايران در کارگاه تهيه گزارش محيط زيست ايران _ 1385
40 _ مريم گل آور _ 1377 _ داوطلب- عضو گروه آموزش- عضو گروه كتابخانه- هماهنگ كننده گروه بانك اطلاعات منطقه 7-عضو تيم هاي اجرايي- آموزشگر كارگاه هاي سيار تابستانه- نماينده جبهه سبز در كارگاه آلودگي هوا _ 1385
41 _ محمدحسين گل‌آور _ 1378 _ داوطلب، اجراي برنامه‌هاي گروهي درختكاري- كارگاههاي سيار آموزشي _ 1385
42 _ هانيتا مقدس محرابي _ 1379 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه ديده بان- عضو گروه الگوي مصرف – کار اجرایی درختکاری و پاکسازی کوهستان- عضو شورای داوطلبان- همكاري با گروه بين‌الملل، آموزش، ترجمه، مانگرو، نشريات _ 1385
43 _ مژگان ملايي سنگلجي _ 1378 _ داوطلب- مسئول وب سايت مركز مشاركت هاي زيست محيطي- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
44 _ حامد میرزا خلیل _ 1382 _ مسئول گروه نور شب (مبارزه با آلودگي نوري)
عضو گروه البرز و آموزش- همكاري با گروه نشست سبز- مسئول چند برنامه پخش علوفه براي وحوش _ 1385
45 _ ايرج معمار حسيني‌زاد _ 1377 _ همكار فكري و اطلاعاتي و روحي داوطلبان و فعال در درختكاري و پاكسازي درياي خزر و كوهستان _ 1385
46 _ هيرسا مريد _ 1380 _ هماهنگ كننده گروه البرز، آموزشگر گروه آموزش، شركت در برنامه‌هاي نمادين، عضو ناظر مجمع ملي جوانان از طرف جبهه سبز _ 1385
47 _ علي ميرايي _ 1376 _ شرکت در بازارچه خیریه1377، طراحی دکورغرفه جبهه سبز در کانون پرورش فکری-1381 و 1382- طراحی پلات و پوستر جهت مراسم پاکسازی کوهستان 1383- عضو گروه اجرایی در برنامه های پاکسازی کوهستان و درختکاری _ 1385
48 _ حميدرضا ميرزاده _ 1377 _ عضو گروه آموزش، همكاري با پروژه‌هاي بم، همكاري در برنامه‌هاي نمادين و ... _ 1385
49 _ محمد مهربان _ 1378 _ داوطلب، عضو گروه بازتاب مطبوعات، عضو گروه آموزش طرح تفكيك زباله از مبدا، شركت در فعاليت‌هاي گروهي سازمان _ 1385
50 _ حسام‌الدين نراقي _ 1378 _ عضويت در گروه اموراعضا، امداد زمين،آموزش، البرز، گروه واكنش سريع مركز مشاركت‌هاي زيست‌محيطي، عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان، عضويت در شوراي داوطلبان، بم  _ 1385
51 _ ابولفضل وطن پرست _ 1376 _ داوطلب- مدیر اجرایی و مشاور سردبیر فصلنامه صلح سبزاز 1377 تا 1382
مدیر عامل از 1383 تا 1384 _ 1385
52 _ نسترن يزداني _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
53 _ فريبا يوسفي _ 1382 _ داوطلب- عضو گروه آموزش _ 1385