اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

بررسي وضعيت اجتماعي و رواني سالمندان در شهر تهران

از سلسله سخنراني هاي انجمن جمعيت شناسي ايران

عنوان سخنراني : بررسي وضعيت اجتماعي و رواني سالمندان در شهر تهران  

سخنران : خانم هما آقا

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز

زمان :  شنبه  12/ 12 / 1385

ساعت 18 – 16

مكان : سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي ايران -  دانشگاه تهران – پل گیشا