سایت اختصاصی محبوبه عباسقلی زاده با نشانی زیر به تازگی راه اندازی شد. از آن دیدن کنید.

http://www.mahboubeh.com/