اخبار سازمان های غیردولتی ایران

در این سایت خبرهای فعالیت های سازمان های غیردولتی ایران منتشر می شود. این وب لاگ با تلاش خانه فرهنگ و توسعه پایدار و به همت سعید نوری نشاط اداره می گردد. با ارسال اخبار انجمن های خود، در غنی تر ساختن این وب لاگ و اطلاع رسانی کمک نمایید

 

كنفرانس  منطقه اي آسيا – پاسفيك

نشست جهاني جامعه اطلاعاتي

موسسه اسلامي زنان ايران (سازمان غيردولتی)

 

بيانيه شفاهي

تدوين: مهدي كارآمد

 

عصر اطلاعات

توسعه سريع اطلاعات و فن آوري جديد ارتباطي (ICTs) مخصوصاً‌ درشمال و نواحي مركزي شهرنشين جنوب باعث تغيير خيلي چيزها از جمله گردآوري اطلاعات، پخش وتوليد دانش شده است.بانضمام اينكه جهاني شدن شركتهاي رسانه‌اي باعث تقويت ‌شدن اين جريان يكطرفه از شمال که عموما  به وسيله ً‌ مالكين مرد كنترل میشود گردیده است

دسترسي و شركت در رسانه‌هاي اطلاعاتي، اين حقيقت را كه چه كسي آنها را كنترل مي‌كند عوض نمي كند. درحقيقت چهره قرن بيست يكم بوسيله فن آوري جديد اطلاعات و ارتباطات دگرگون گشته و همين باعث دگرگوني فرصتها و چالش‌ها  مخصوصاً براي زنها شده كه هرگز قبلاً تصور آنرا نمي كردند.

پس چه بايستي  کرد ؟

1.      اهداف ما: (الف) ايجاد يك ديدگاه عمومي از درك و فهم جامعه اطلاعاتي.

(ب) ارتقاءبهتر زوايا و ابعاد آن (ج) ايجاد يك فرمول و استراتژي و طرح  برنامه براي پذيرش جامعه جديد اطلاعاتي و عصر اطلاعات .(د) بدست آوردن اطلاعات و نگهداري و كاربرد بهترآن در جامعه جهاني . (ه) تشخيص شكاف اطلاعاتي بين آنچه كه «داريم» وآنچه كه بايد داشته باشيم (و)شناختن نقش مهم و فزاينده تكنولوژي ارتباطي درسياست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ كل كره زمين .

بنا به تشخيص سازمان ملل براي توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات همكاري  مابين ملل مختلف و پيشگامان بين المللي (ICTs) نياز است

2.     ساخت‌ها زيرساخت ها:

براي ساختن جامعه اطلاعاتي، پل زدن ما بين شكاف ديجيتالي، اتصال اينترنتي، فن آوري بي سيم، ارتباطات درروستا، و پل‌هاي ما بين رسانه‌هاي ديجيتالي مانند، تلويزيون،  اينترنت، ماهواره  وجود دارد كه مستلزم سرمايه گذاري در تكنولوژي  فن آوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد.

3.     بازكردن دروازه ها:

كه شامل درك و فهم زير مجموعه زير مي‌باشد.

·        بدست آوردن و دسترسي مساوي به جامعه اطلاعاتي جهاني.

·        برطرف كردن نيازهاي جوامع درحال توسعه.

·        شناخت اطلاعات، بسان يك كالاي عمومي با توجه به حق مالكيت فردي .

·        دسترسي به اطلاعات و دانش روز.

·        آزادي بيان و رسانه‌ها .

·        رعايت تنوع فرهنگي و زباني.

·        و برطرف كردن احتياجات ويژه كشورهاي حداقل توسعه يافته .

4.     خدمات و خواسته‌ها

اين شامل بكارگيري جامعه اطلاعاتي براي توسعه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، علوم تجاري و همچنين بكارگيري جامعه اطلاعاتي براي حكومت داري، تمركز زدائي، توانمند سازي، دموكراسي، تجارت مطلوب، حكومت مطلوب و سلامت مطلوب مي‌باشد.

5.      احتياجات كاربران:

·        اين شامل زيرمجموعه حفاظت  از حريم خصوصي كاربران، استاندارد كردن، امنيت شبكه، اهميت حفاظت از زير ساخت ها، استطاعت منابع انساني براي توسعه، آموزش كاربران، حمايت و حفاظت كارگران و محيط كار، در نظر گرفتن ديدگاه جنسيتي، اقدامات اعتماد سازي  براي ارتباط زنده ON-LiNE میبا شد.

6.     ايجاد يك چهار چوب

نقش دولتها، بخش خصوصي و جامعه مدني درشكل دادن جامعه اطلاعاتي و شناختن حق مالكيت خصوصي، تسهيل در تجارت (ICTs)، خدمات و كالای مورد نياز آن، ايجاد سياست هاي مقتضي، ساختن يك بازار مرتب و منظم، حفاظت از اطلاعات خصوصي، ايجاد امنيت شبكه اي و اقدامات اعتماد سازي براي تبادل زنده (ON-LiNE) از اجزاء انكار ناپذير مي باشند

7.     فن آوري اطلاعات و ارتباطات و اموزش

زيرمجموعه اين بخش عبارتند از: بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات بعنوان يك اهرم براي تغيير نحوه آموزش، ايجاد فضاي آموزشي براي فن آوري اطلاعات و ارتباطات مانند معلمين، شاگردان، جزوات، و استخدام كاركنان در نظر گرفتن فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مورد ايجاد حكومت مطلوب يكي از موارد اصلي اين قسمت نگرش دقيق به آنچه كه «داريم و آنچه كه «نداريم».

زيرساخت‌ها  (ICTs) و هزينه ها، دسترسي به اقتصاد ديجيتالي جهاني و كاربردهاي آن بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد، فرهنگ اجتماعي و تبادل دانش، حفاظت و حمايت از مصرف كننده، خصوصي سازي، امنيت عقايد تنوع فرهنگي و حق ارتباط.

تعدادي از NGOها براين عقيده هستند كهWsis بايستي بسوي توسعه، اهدافي همچون:

الف: برطرف كردن احتياجات اوليه انساني و اجتماعي. ب: اطمينان سازي ازاين كه (ICTs)براي كمك به ايجاد صلح و حل و فصل منازعات، تساوي، توسعه پايدار، فقر زدائي، نگراني هاي بهداشتي حركت بكند. ب. برسميت شناختن حق ارتباط جهاني.

ما براين باوريم تمامي اينها طوري بايد انجام شود كه فرهنگ و شان انساني ملت‌ها تخريب نگردد. گفته مي‌شود كه اينترنت كتابخانه ايست مشتمل بر15 ميليارد صفحه كاغذ و از اين مقدار99 در صد آن مفيد بوده و تنها يك درصد مخرب مي باشد. اما اين يك درصد تمامي آن 99 در صد را تحت الشعاع قرار داده است كه بايستي حذف شود.

در مورد جنسيت: تصوير زنان در سخت افزارهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات همانندتلويزيون و اينترنت و راديو به بدترين وجه ممکن نشان داده مي‌شود كه از آنها فقط بعنوان يك كالا  و براي تبليغات استفاده مي‌شود و اين يك الگوي بدي براي دختران جوان مي باشد، اما اين باید تغييركند بايستي  ديدگاهي را نشان دهد همچون زنهاي محقق، مخترع و دانشمند كه مي توانند يك الگوي خوب و مفيد براي دختران و يك هدف براي زنان باشد.